A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-12-2013 Wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania p.n. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 13 /2013

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 16.10.2013r.

ZAM/3911/12/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania p.n. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 13 /2013.

1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i druk czasopisma „Folia Toruniensia nr 13/2013”.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) skład, wprowadzenie dwóch korekt wydawniczych, łamanie stron i przygotowanie komputerowe publikacji „Folia Toruniensia nr 13/2013” do naświetleń i druku,
2) opracowanie graficzne,
3) przygotowanie do druku (separacja barwna, naświetlanie, skanowanie ilustracji),
4) druk i oprawa wydawnicza,
5) dostarczenie nakładu publikacji do siedziby Zamawiającego,
6) dostarczenie Zamawiającemu publikacji w wersji elektronicznej – w formacie pdf,
7) termin wykonania: 06.12.2013 roku,
8) czasopismo wydane będzie wg istniejącego projektu (prawa autorskie posiada wydawca), dostęp w wersji elektronicznej http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=62080&from=FBC
9) publikacja winna spełniać następujące parametry:
- format : 24 cm (wysokość) x 17cm (szerokość),
- okładka: karton 300 g/m2, kolory 2 + 0, gładka,
- środek: papier offset 90 g/m2, kolory 1+1, objętość ok. 180 stron (+/- 20%),
- oprawa klejona,
- nakład: 300 egz.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY POSIADANIA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DRUKU. (prosimy o załączenie do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia).
Wykonawcy, którzy wykonywali zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia otrzymają dodatkowe punkty.
3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.
4. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Lidia Pluta od pn. – pt. w godz. od 10:00 do 15:00 tel.: (56) 622 57 01, l.pluta@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska od pn. – pt. w godz.
od 9:00 do 15:00 tel.: (56) 622 66 42 wew. 124 d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl
5. Termin i miejsce składania ofert:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, pokój nr 21, do dnia 22.10.2013 roku do godz. 10.00, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem „Oferta na zadanie – Folia Toruniensia” wraz kosztorysem wykonania.
6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem spełnienia wymagań i warunków przedmiotowego zamówienia.
8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
9. Termin związania ofertą: 30 dni
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-12-2013.ogl.pdf

Toruń, 22 października 2013 roku

ZAM/3911/12/2013

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania pn. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 13/2013, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz
ul. Zwycięstwa 10
15-703 Białystok

za cenę brutto 2 062,20 zł.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-10-25 10:34:06
Dokument oglądany razy: 1466
Nie podlega Ustawie