A A A
SmodBIP

ZAM-3910-08-2013 Dostawa prasy polskiej

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa prasy polskiej
Numer ogłoszenia: 467818 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy polskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę wraz z systematyczną dostawę prasy polskiej za rok 2014 w ilościach i tytułach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1.1. Dostawa każdego tytułu musi obejmować cały rocznik 2014, tzn. od numeru pierwszego do ostatniego. 1.2. Zamawiający wymaga dostarczania wyłącznie egzemplarzy, które nie zawierają dodatków, w szczególności w postaci książek, płyt CD i DVD, z wyjątkiem dodatków dołączanych bezpłatnie (wliczonych w cenę wydania podstawowego). 1.3. Dostarczanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie codziennie do placówek bibliotecznych w godzinach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na rozszerzeniu dostawy prasy do 20% wskazanych w wykazie tytułów czasopism.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 79.98.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wumaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ; d) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału IX SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz zakresu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) zmiany stawki podatku VAT; c) zmiany/poszerzenia ilości wydań poszczególnych tytułów prasy i orzecznictwa i/lub zmian cen jednostkowych zamawianych tytułów dokonanych przez wydawców; d) wszelkich innych zmian wydawniczych, jak np. zmiana typu prenumeraty, połączenie tytułów, niezależnych od stron umowy; e) poszerzenia/zmniejszenia zamawianych tytułów zawartych w wykazie.3. Powyższa zmiana nastąpi po podpisaniu stosownego protokołu i wynegocjonowania warunków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro sekretariat pok. nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentu: ZAM-3910-08-2013.pdf

Toruń, dnia 20 .11.2013 r.

ZAM/3910/08/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy polskiej”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Bardzo proszę o potwierdzenie dotyczące załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia:
Poz.96 - PIMPEK jest dwumiesięcznikiem, a nie miesięcznikiem,
Poz.116 – PRZEKRÓJ w wersji drukowanej nie ukazuje się,
Poz. 147 – UWAŻAM RZE INACZEJ PISANE – w 2014r. będzie miesięcznikiem, a nie tygodnikiem,
Poz. 162 – numer ISSN 2081-5689 należy do tytułu KONTYNENTY, a nie do WYSOKIE OBCASY EXTRA. Czy w zamówieniu chodzi o tytuł WYSOKIE OBCASY EXTRA?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z wykazu tytułów czasopismo – PRZEKRÓJ..
Jednocześnie wyjaśnia, że podstawowym elementem zamówienia jest tytuł czasopisma i to nim należy się kierować, składając oferty. Nr ISSN, indeksu oraz częstotliwość stanowią elementy mające wspomóc rozróżnienie czasopism o tych samych tytułach. Ich źródłem są dane podane na egzemplarzu, stronach www wydawnictw oraz cennikach dostawców. Ponadto częstotliwość czasopism, zawieszenie tytułów oraz ich zmiany podlegają ciągłym zmianom wynikającym z kondycji finansowej wydawnictw.. Nr ISSN czasopism „Wysokie Obcasy Extra” i „Kontynenty” są zgodne z podawanymi przez Ośrodek Bibliografii Narodowej.


Pytanie nr 2
Poz. 77 – NA POWAŻNIE obecnie już nie ukazuje się.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z wykazu tytułów w/w czasopismo.

Pytanie nr 3
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z załącznik r 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia następujących tytułów:
1. PaperMint
2. Przekrój
Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z wykazu tytułów w/w czasopisma.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.11.2013 roku do godz. 13.00.
Otwarcie ofert – dnia 25.11.2013 roku godz. 13.30.

W związku z powyższym następuje zmiana SIWZ odpowiednio w pkt XV ust. 1 i 4.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-08-2013.opd1.pdf

Numer ogłoszenia: 478160 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467818 - 2013 data 15.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, fax. 056 6225713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro sekretariat pok. nr 21...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 13:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro sekretariat pok. nr 21...

Toruń, dnia 04.12.2013 r.

ZAM/3910/08/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy polskiej”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

„GARMOND PRESS” S.A.
Ul. Lubicz 3
31-034 KRAKÓW
Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 7/9
90-562 ŁÓDŹ

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z norma prawną art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertą.


...........................................
(kierownik zamawiającego)


Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-08-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-12-04 15:58:22
Dokument oglądany razy: 1534
Podlega Ustawie