A A A
SmodBIP

ZAM-3910-09-2013 Dostawa sprzętu informatycznego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa sprzętu informatycznego
Numer ogłoszenia: 470084 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8 szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 5: a) Załącznik Nr 5A-5C Część I zamówienia - Serwery b) Załącznik Nr 5D-5E Część II zamówienia - Przełączniki sieciowe c) Załącznik Nr 5F Część III zamówienia - Komputery stacjonarne 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część I - Serwery W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa serwerów (4 szt.): 2.1 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.2 Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu. 2.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.4 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej Część II - Przełączniki sieciowe W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa przełączników sieciowych (8 szt.): 2.5 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.6 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.7 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej. Część III - Komputery stacjonarne W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa komputerów stacjonarnych (5 szt.): 2.8 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.9 Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu. 2.10 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.11 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6, 32.42.00.00-3, 30.21.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a) dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów, b) opis urządzeń oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu, c) dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wykonawca wraz z oferta składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. c) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. d) arkusz techniczny - (załącznik nr 6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy zawarte zostały w Ogólnych warunkach umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro (sekretariat pok. nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - Serwery.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa serwerów (4 szt.): 2.1 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.2 Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu. 2.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.4 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przełączniki sieciowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa przełączników sieciowych (8 szt.): 2.5 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.6 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.7 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Komputery stacjonarne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach tej części przedmiotu zamówienia wymagana jest dostawa komputerów stacjonarnych (5 szt.): 2.8 Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. 2.9 Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu. 2.10 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia zestawienia parametrów technicznych oferowanej części zamówienia określonych w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 2.11 Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentu: ZAM-3910-09-2013.siwz.pdf

Toruń, dnia 21.11.2013 r.

ZAM/3910/09/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Specyfikacja techniczna. Część II, załącznik 5D oraz 5E, Przełącznik Sieciowe.
Pytanie: Czy w/w punkcie nie został popełniony błąd pisarski polegający na umieszczeniu w specyfikacji portów 10000BASE-LX zamiast 1000BASE-LX?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje o błędzie pisarskim i zmianie SIWZ:
1. Strona 31 SIWZ załącznik NR 5D
Sekcja Porty
Jest:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 10000BASE-LX
Powinno być:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 1000BASE-LX
2. Strona 38 SIWZ załącznik NR 5D
Sekcja Porty
Jest:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 10000BASE-LX
Powinno być:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 1000BASE-LX

3. Strona 32 SIWZ załącznik Nr 5E
Sekcja Porty
Jest:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 10000BASE-LX
Powinno być:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 1000BASE-LX

4. Strona 40 SIWZ załącznik Nr 5E
Sekcja Porty
Jest:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 10000BASE-LX
Powinno być:
- min 2 porty światłowodowe SFP zapewniające obsługę 1000BASE-SX i 1000BASE-LX


Pytanie nr 2
Witam
czy jest możliwe otrzymanie otrzyamnie dokumentów w wersji edytowalnej do przetargu "dostawa sprzętu informatycznego "
Formularz oferty.
Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Nr 2a Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.
Nr 3.1 Aktualny odpis
Nr 3.2 – 3.3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Nr 4 Ogólne warunki umowy
Nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr 5A-5C Część I zamówienia – Serwery
Nr 5D-5E Część II zamówienia – Przełącznik sieciowe
Nr 5F Część III zamówienia – Komputery stacjonarne
Nr 6 Arkusz techniczny
Nr 7 Dokument gwarancyjny

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza załączniki w wersji edytowalnej.


Pytanie Nr 3
Zwracam się z zapytanie a za razem prośbą o dokumenty przetargowe w formie edytowalnej. Znak sprawy: ZAM/3910/09/2013 „Dostawa sprzętu informatycznego”

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza załączniki w wersji edytowalnej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2013 roku do godz. 13.00.
Otwarcie ofert – dnia 26.11.2013 roku godz. 13.30.

W związku z powyższym następuje zmiana SIWZ odpowiednio w pkt XV ust. 1 i 4.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentów (załączniki w wersji edytowalnej): ZAM-3910-09-2013.opd1.zip

Numer ogłoszenia: 478154 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 470084 - 2013 data 18.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, fax. 056 6225713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro (sekretariat pok. nr 21)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 13:00, miejsce: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I piętro (sekretariat pok. nr 21)..

Toruń, 25.11.2013 r.

ZAM/3910/09/2013

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie


Ze względu na fakt, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia może zostać zamówiony dopiero po dniu podpisania umowy z Zamawiającym, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę SIWZ w zakresie pkt VI. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca pragnie podkreślić, że termin realizacji zamówienia u wiodących producentów sprzętów wynosi od 2 do 3 tygodni a termin rozpoczęcia dostawy po zawarciu umowy powinien być tak określony, aby dawał możliwość wybranemu Wykonawcy podjęcia działąń finansowych i organizacyjnych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą j.w.

Odpowiedź:

Ze względu na sposób finansowania zamówienia oraz  ściśle określone terminy realizacji i rozliczeń  Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Toruń, dnia 04.12.2013 r.


ZAM/3910/09/2013


WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w części I w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

HARDSOFT TELEKOM
Jarosław Kaźmierczak
Ul. Namysłowska 17/19
60-166 POZNAŃ
Część I – 44.280,00 zł,
7.380,00 zł (prawo opcji) brutto

Uzasadnienie: najniższa cena.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty Łącznie
Kryterium cena waga 100 %
Oferta Nr 1: Koma Nord Sp. z o.o.
Ul. Łużycka 2, 87-537 Gdynia
88,79 88,79

HARDSOFT TELEKOM
Jarosław Kaźmierczak
Ul. Namysłowska 17/19
60-166 POZNAŃ
100,00 100,00


Oferta nr 6:
VIREX-POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Ostrobramska 75c
04-175 WARSZAWA
94,22 94,22


UZASADNIENIE


Wybrana oferta w tej części postępowania spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z norma prawną art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że część III w/w postępowania została unieważniona, gdyż w tej części postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Link do dokumentu: ZM-3910-09-2013.wybor.cz1.pdf

Toruń, dnia 09.12.2013 r.


ZAM/3910/09/2013


WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w części II w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

HARDSOFT TELEKOM
Jarosław Kaźmierczak
Ul. Namysłowska 17/19
60-166 POZNAŃ
Część II – 15.252,00,

Uzasadnienie: najniższa cena.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty Łącznie
Kryterium cena waga 100 %
Oferta nr 3:
COMMON NETWORK
Tomasz Ostrowicz
Ul. Antoniego Odyńca 65/8
93-150 ŁÓDŹ

77,90
77,90

Oferta nr 2:
HARDSOFT TELEKOM
Jarosław Kaźmierczak
Ul. Namysłowska 17/19
60-166 POZNAŃ

100,00

100,00

Oferta nr 4:
COMTEK SYSTEM
Ul. Fordońska 246
85-766 BYDGOSZCZ 94,22 94,22
Oferta nr 5:
LOGON S.A.
Ul. Piotrowskiego 7-9
85-098 BYDGOSZCZ

84,67

84,67


UZASADNIENIE


Wybrana oferta w tej części postępowania spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z norma prawną art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Linn do dokumentu: ZAM-3910-09-2013.wybor.cz.2.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-12-11 11:06:15
Dokument oglądany razy: 1760
Podlega Ustawie