A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-13-2013 Dostawa sprzętu komputerowego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 05 grudnia 2013 roku

ZAM/3911/13/2013
WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: „Dostawę sprzętu komputerowego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznego – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska Toruniu, zaprasza do udziału w negocjacjach, których przedmiotem będzie ustalenie warunków umowy dotyczącej „Dostawy sprzętu komputerowego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznego – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 15 (piętnastu) zestawów komputerowych, z czego 5 o ponadstandardowej wydajności (posłużą m.in. do obsługi digitalizacji zbiorów) i 10 o standardowej wydajności (biurowe). Każdy zestaw złożony z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy, systemu operacyjnego.

Negocjacje odbędą się w dniu 09 grudnia 2013 roku w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Toruń, przy ul. Słowackiego 8 (prosimy o wcześniejsze indywidualne ustalenie godziny negocjacji) .
Osoby, które będą reprezentowały Wykonawcę w przedmiotowych negocjacjach, powinny przedstawić stosowne umocowanie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy.

Równocześnie informujemy, że:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Termin wykonania zamówienia – 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Okres gwarancji: 24 m-ce.
4. W negocjacjach mogą wziąć udział wykonawcy spełniają warunki dotyczące tzn:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-203.ogl.pdf

Toruń, dnia 12 grudnia 2013 roku

ZAM/3911/13/2013


WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę sprzętu komputerowego uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

COPYCOM SP Z O.O.
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 37/41
87-100 TORUŃ

Uzasadnienie: oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-12-12 14:51:02
Dokument oglądany razy: 1415
Nie podlega Ustawie