A A A
SmodBIP

ZAM.3811.02.2014 Zakup licencji na program antywirusowy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.02.2014
Toruń, dnia: 25.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup licencji na program antywirusowy dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania.


2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 36 miesięcy od daty podpisania umowy..

4. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Sławomir Mirowski
s.mirowski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycję ofertową należy przesłać do Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 28.02.2014 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: sekreatariat@ksiaznica.torun.pl lub faxem: tel. 56-622-57-13.
Należy także załączyć specyfikację i parametry programu antywirusowego ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań wskazanych w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań sprzętowych.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10) Załączniki:
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2014.ogl.pdf

Toruń 27.02.2014r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu modyfikuje treść załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, Funkcjonalność programu -  ninejszym dodaje pkt. 29 o treści:

Program musi być wyposażony we wbudowany mechanizm zapewniający fukcjonalność typu Firewall.

Niniejsza zmiiana jest wiąząca dla wszystkich oferentów.

Toruń, dnia 03 marca 2014 roku

ZAM3811.02.2014

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na zakup licencji na program antywirusowy uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

IKARIA SP. Z O.O SP.K.
UL. OMŁOTOWA 12/14
94-251 ŁÓDŹ

za cenę: 17.435,45 zł.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2014.wybor.pdf


Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-03-03 15:22:36
Dokument oglądany razy: 1494
Nie podlega Ustawie