A A A
SmodBIP

ZAM.3811.03.2014 wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA MAGAZYNU

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

zaprasza do składania ofert

na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA MAGAZYNU”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).


1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
a) opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej – projektu wykonawczego w zakresie wentylacji i klimatyzacji oraz implikowanych przez tę zmianę dokumentacji zamiennych w pozostałych branżach dla zadania „Przebudowa, nadbudowa i modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b) sprawowania w toku wykonywania robót budowlanych nadzoru autorskiego
w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.2. Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem: 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne oraz 71.24.80.00–8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Cel i zakres opracowania:
Celem wykonania opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

2.2. Wymagane ilości opracowań

a) wersja w wydruku (papierowa):
1) Projekt wykonawczy 4 egz.
2) Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
3) Przedmiary robót 2 egz.
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz.

b) wersja elektroniczna:
1) Projekt wykonawczy - pliki DWG i PDF, 1 kpl.
2) Kosztorysy inwestorskie – plik programu kosztorysowego
i plik PDF 1 kpl.
3) Przedmiar robót – plik programu kosztorysowego i pliki PDF 1 kpl.
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- plik programu Word i plik PDF 1 kpl.
UWAGA – pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość

2.3. Wymagania dotyczące formy projektów i opracowań kosztorysowych:

2.3.1. Projekty wykonawcze mają stanowić komplet rozwiązań projektowych koniecznych do realizacji robót budowlanych. Należy sporządzić:
• opisy techniczne proponowanych rozwiązań projektowych,
• dobór i zestawienie materiałów w przyjętych rozwiązaniach,
• rysunki wykonawcze oraz szczegóły (detale).

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
UWAGA: Ze względu na brak definicji Projektu Wykonawczego, Wykonawca sam określa stopień dokładności wykonanego opracowania wykonawczego tak by znalazły się w nim wszelkie niezbędne informacje do zrealizowania zamówienia.

2.3.2. Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

2.3.3. Przedmiary robót należy sporządzać w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, dane wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Przedmiar należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

2.3.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Opracowanie ma zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

2.4. Usługa sprawowania nadzoru autorskiego obejmować będzie w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,
b) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od ich przesłąnia,
c) udział w naradach koordynacyjno-technicznych mających na celu zapewnienie zgodności realizowanych robót z projektem,
d) na żądanie Zamawiającego udział w czynnościach odbioru robót.
Oferent zobowiązany jest również do określenia ceny przyszłego nadzoru autorskiego, odbywanego w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio przed przystąpieniem do zlecenia wykonania robót budowlanych.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie usługi opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej zrealizowany został w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy, natomiast usługa sprawowania nadzoru autorskiego realizowana będzie w toku wykonywania robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający zamierza zrealizować roboty budowlane, na podstawie opracowanej dokumentacji do czerwca 2014 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
6.1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponują:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
c) wykonali min. 2 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia o podobnej specyfice i złożoności.


7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie projektantem posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
d) aktualne zaświadczenie członkowstwa w/wym. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
e) zestawienie wykonanych prac projektowych w latach 2010 – 2013 z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.
f) Sposób wykonania zamówienia zawierający opis proponowanych rozwiązań

Wymagane w podpunktach b), c), d), e) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w Zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 8 niniejszego zaproszenia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Dodatkowo punktowane będą oferty zawierające proponowane rozwiązania projektowe z uwzględnieniem przechowywania zbiorów bibliotecznych oraz korzystne ekonomicznie.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. Cena brutto oferty stanowić powinna sumę ryczałtowego wynagrodzenia brutto za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz ryczałtowego wynagrodzenia brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego.
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, pok. 21 (I piętro). Dopuszczalne jest także złożenie oferty w foemie elektronicznej niezwłocznie potwierdzone pisemnie

Termin składania ofert upływa dnia 21 marca 2014 r. do godz. 11:00.

10. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela Danetta Ryszkowska
Kontaktować można się w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie: (56) 622-66-42 lub tel/fax (56) 622-57-13.

11. Pozostałe informacje
11.1. Z wybranym Oferentem WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu zawrze dwie umowy:
a) umowę o wykonanie prac projektowych, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
b) umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego, najpóźniej w dniu zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.
11.2. Zamawiający poprzez zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych nabywa także autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
11.3 Zainteresowanym wykonaniem niniejszego zamówienia Wykonawcom Zamawiający przekaże istniejącą dokumentację projektową na płycie CD.


Załączniki
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Link do dokumentów: ZAM.3811.03.2014.zip

Toruń 21.03.2014r.

ZAM.3811.03.2014

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej o kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego "MODERNIZACJA MAGAZYNÓW" uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PRACOWNIĘ INWESTPROJ

Wojciech Osak

Ul.Toruńska 10

87-134 ROZGARTY

za cenę: 31.780.00 zł

Uzasadnienie:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów

Otrzymują:

1.Adresat

2.Bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń

3.a/a

Linko do dokumentu: ZAM.3811.03.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-04-07 14:39:31
Dokument oglądany razy: 1581
Nie podlega Ustawie