A A A
SmodBIP

ZAM.3811.04.2014 Dostawa materiałów biurowych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 31 marca 2014 roku


ZAM.3811.04.14

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do 31.12.2015 roku lub wyczerpania kwoty.
5. Dostawy sukcesywne do wyczerpania kwoty.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 07.04.2014 roku do godz. 11.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska tel. (056) 622-66-42 w. 124.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.


Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

PROPOZYCJA OFERTOWA

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Oferenta .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa materiałów biurowych”, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową:
Część I:
Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
........................................................................................................................................
Część II:
Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
........................................................................................................................................
Termin wykonania zamówienia2/:
dostawy sukcesywne
Warunki (termin) płatności .............. dni,
Termin związania ofertą ....................dni.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Dnia .........................

................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentów: ZAM.3811.04.2014.zip

Toruń, dnia 11 kwietnia 2014 roku

ZAM.3811.04.14


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę materiałów biurowych uprzejmie informuje ,że wybrana została oferta złożona przez:

Partner XXI Kleks Spółka Jawna
ul. Szosa Lubicka 22
87-100 Toruń

za cenę:
część I - 27.088,85 zł brutto,
część II - 3.284,68 zł brutto.

Otrzymują:
1.Adresat
2.bip.ksiaznica.torun.pl,tablica ogłoszeń
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.04.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-04-14 12:10:57
Dokument oglądany razy: 1243
Nie podlega Ustawie