A A A
SmodBIP

ZAM.3811.05.2014 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.05.2014


Toruń, dnia: 16.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internetu z zachowaniem poniższych warunków:
* Zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stałego łącza dostępowego zapewniającego szerokopasmowy dostęp do sieci Internet o przepustowości i lokalizacjach wskazanych w załączniku Nr 1.
* Udostępnienie stałego rutowalnego adresu IP dla każdego łącza.
* Brak limitów na ilość danych pobieranych i wysyłanych (RX/TX)
* Całodobową pomoc techniczną w całym okresie trwania umowy.
* Punkt dostępu do usługi w powyższych lokalizacjach musi być zakończony w każdej lokalizacji routerem zgodnym z Open – WRT wyposażonym w min. 4 porty switch Fast Ethernet, minimum 1 port host USB, interface WiFi, posiadającym funkcjonalność NAT, QOS, SPI, zarządzanym przez www i powinien znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa na zasadach dzierżawy pomniejszającej wartość sprzętu, tj. po zakończeniu umowy sprzęt zostanie przekazany na własność Zamawiającemu.
* Zamawiający wyklucza realizacje połączeń drogą radiową.
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. każda lokalizacja stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
2. Wykonawca zapewnia, w przypadku awarii sprzętu przekraczającej 24h, sprzęt zastępczy o analogicznych parametrach.
3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Termin wykonania: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Sławomir Mirowski
s.mirowski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 23.04.2014 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług dostępu do Internetu”. Należy także załączyć specyfikację i parametry oferowanej usługi.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentów: ZAM.3811.05.2014.zip

Toruń 18.04.2014 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu w związku z wpłynięciem zapytania uprzejmie informuje:


Pytanie:
Czy router:
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=TL-WR1043ND
byłby akceptowalny ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że w.wym. router jest akceptowalny.

Toruń, dnia 22 04.2014 r.

ZAM.3811.05.2014

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem pytań do Zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1
1/ Czy ilość lokalizacji to ilość dostepów czyli czy chodzi o 17 dostępów do internetu we wskazanych predkościach ? Czy też ilość komputerów oznacza ilość dostępów do internetu we spazanych przepustowościach ?
Odpowiedź:
Wskazana ilość lokalizacji równa się ilości dostępów do sieci Internet - 17 szt. dostępów, wskazanie ilości komputerów w poszczególnych lokalizacjach ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 2
2/Czy Zamawiający wymaga dostarczenia routera dla kilku komputerów w danej lokalizacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego routera w lokalizacjach posiadających kilka komputerów.

Pytanie nr 3
3/Czy Zamawiający posiada własną sieć wewnetrzną na potrzeby transmisji danych dla tego postępowania?
Odpowiedź:
Tak


Pytanie nr 4
4/ Zamawiający nie wskazuje rodzaju łączy, na których uruchomiony ma być dostęp do Internetu w technologii ADSL. Czy mają to być łącza podkładowe, czy linie analogowe? W przypadku łączy podkładowych, Zamawiający nie będzie miał możliwości realizowania połączeń (przychodzących i wychodzących). W przypadku linii analogowych połączenia wychodzące będą rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zachowania funkcjonalności realizowania połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących.

Pytanie nr 5
5/Prosimy również o zmianę Formularza ofertowego, w taki sposób , by Wykonawca mógł uwzględnic opłaty abonamentowe za linie podkładowe bądź za linie analogowe. Jeżeli Zamawiający nie zmieni FO, prosimy o zgode na wliczenie kosztów abonamentowych za linię podkładową bądż łącze analogowe do cen dotyczacych opłaty za dostęp asymetryczny. Informujemy, że na fakturze za usługi, opłata za dostęp do internetu i opłata za linię analogową (łącze podkładowe) stanowiłaby osobną pozycję.

Odpowiedź:
Zamawiający zezwala na wliczenie kosztów abonamentowych za linię podkładową bądż łącze analogowe do cen dotyczących opłaty za dostęp asymetryczny.

Pytanie nr 6
6/ Punkt 1 – Przedmiot zamówienia:

Prosimy o usunięcie tego zapisu . Informujemy, że Wykonawca nie możemy spełnić tego warunku, ponieważ modemy, które dostarcza z usługą nie posiadają Open – WTR.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści zapytania w Pkt. 1.

Pytanie nr 7
7/ Punkt 2 – Przedmiot zamówienia:

Prosimy o usunięcie tego zapisu . Informujemy, że Wykonawca nie dostarcza sprzętu zastępczego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści zapytania w Pkt. 2

Pytanie nr 8
8/Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.04.2014. Zmiana terminu pozwoli na przygotowanie oferty po uzyskaniu odpowiedzi na pytania wykonawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.04.2014 roku do godz. 11.00.
Otwarcie ofert – dnia 25.04.2014 roku godz. 11.30.


Zamawiający informuje że powyższe wyjaśnienia są modyfikacją Zapytania ofertowego i stanowią jego integralna cześć.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.05.2014.odp.pdf

Toruń, 30 kwietnia 2014 roku

ZAM.3811.05.2014

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdynia

w częściach: 1-5, 11,12,14,16, OCCiN
za cenę brutto miesięcznie 295,20 zł każda.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a


Link do dokumentu: ZAM.3811.05.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-04-30 14:41:50
Dokument oglądany razy: 1502
Nie podlega Ustawie