A A A
SmodBIP

ZAM.3811.06.2014 opracowanie ekspertyzy dotyczącej występowania pomocy publicznej dla projektu „MODERNIZACJA MAGAZYNU” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.06.2014


Toruń, dnia: 22.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie ekspertyzy dotyczącej występowania pomocy publicznej dla projektu „MODERNIZACJA MAGAZYNU” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój instytucji kultury.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie opinii prawnej (ekspertyzy) dotyczącej występowania pomocy publicznej dla w/w projektu. Zamawiający zamierza złożyć wniosek aplikacyjny na ogłoszenie o konkursie Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014. Zgodnie z § 8 ust. 5 Trybu składania wniosków o dof inansowanie projektów wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.
Zamawiający nadmienia, że prowadzi działalność o charakterze odpłatnym polegającą na najmie pomieszczeń usługowych (punkt ksero i introligatornia), które częściowo wchodzą w zakres realizowanych prac modernizacyjnych.
Ekspertyza musi zostać wykonana zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz należytą starannością.

2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 7 dni od daty podpisania umowy
4. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
 * wykształcenie wyższe prawnicze;
 * doświadczenie dotyczące sporządzania analiz programów i projektów pod kątem występowania i dopuszczalności pomocy publicznej;
 * wykonali minimum 10 opinii, ekspertyz, usług doradczych w zakresie pomocy publicznej;
 * minimum 5-letni staż pracy zawodowej w obszarze związanym z pomocą publiczną;
 * wykonanie w obszarze pomocy publicznej zleceń dla minimum dwóch instytucji pełniących rolę IZ/IP/IP2 w ramach systemu w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) zestawienie wykonanych opinii w zakresie pomocy publicznej w latach 2010 – 2013 z załączeniem posiadanych referencji.
d) Sposób wykonania zamówienia
e) Należy także załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
Teresa Szymorowska – Dyrektor sekretariat@ksiaznica.torun.pl
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycję ofertową należy przesłać (pisemnie, elektroniczne lub faxem) do Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 29.07.2014 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub faxem: tel. 56-622-57-13.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10) Załączniki:
Załącznik Nr 1 - wzór propozycji ofertowej,

Załącznik Nr 1

PROPOZYCJA OFERTOWA


Nazwa Wykonawcy
......................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
/należy załączyć wypis z KRS lub z wypis z rejestru/
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową na całość zamówienia:
Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
......................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Dnia .........................
................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentu: ZAM.3811.06.2014.ogl.pdf

Toruń 25.07.2014r.

W zwiazku z wpływem zapytania dot. udokumentowania posiadania wyższego wykształcenia prawniczego Zamawiający informuje, że oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wyższego wykształcenia prawniczego będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym

Toruń, 1 sierpnia 2014 roku

ZAM.3811.06.2014


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na opracowanie ekspertyzy dotyczącej występowania pomocy publicznej dla projektu „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój instytucji kultury, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:
Grupę Doradczą Sienna Sp. z o.o.
ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa

za cenę 3.075,00 zł.
Uzasadnienie:
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.06.2014_wybor

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-08-01 14:18:08
Dokument oglądany razy: 1381
Nie podlega Ustawie