A A A
SmodBIP

ZAM.3910.03.2014 Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Numer ogłoszenia: 332532 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury - zamówienie wspólne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia , parametry techniczno - użytkowe oraz szkice rozmieszczenia regałów i mebli zawierają załączniki nr 1a - 1c SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0, 39.15.50.00-3, 39.15.51.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Dotyczy tylko części I zamówienia: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł), 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15 października 2014 r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w pkt I SIWZ z adnotacją: Wadium - dot. ZAM.3910.02.2014. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15 października 2014r do godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Biblioteki. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub i gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wyznacza warunek udziału tylko dla części I zamówienia polegający na wykonaniu dwóch dostaw i montażu regałów, które spełnią łącznie poniższe warunki, tj: 1) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto, 2) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw regałów o wartości co najmniej: Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla części II i III zamówienia Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców (zgodnie z pkt. III ppkt. 11 załącznika nr 2 do SIWZ). 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 5. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy do którego należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII-IX SIWZ oraz dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zawarł zmiany do umowy oraz warunki tych zmian w Ogólnych warunkach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiazica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, POK. NR 21 (SEKRETARIAT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane jest przez Województwo Kujawsko Pomorskie. Przewiduje się współfinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych - zgodnie z załącznikiem 1A.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż mebli bibliotecznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż mebli bibliotecznych - zgodnie z załącznikiem 1B.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.50.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa opakowań na globusy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa opakowań na globusy - zgodnie z załącznikiem 1C.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.51.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentów: ZAM.3910.03.2014.zip

Toruń, dnia 13.10.2014 r.


ZAM.3910.03.2014

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4-4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, uprzejmie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2014 roku do godz. 14.00, otwarcie ofert – dnia 16.10.2014 roku godz. 14.30.
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SIWZ zostaną przesłane oddzielnym pismem.
W związku z powyższym następuje zmiana SIWZ odpowiednio w pkt XIII ust.2 i 4 oraz XV ust. 1 i 4.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1.Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3910.03.2014.przedl.pdf

Toruń, dnia 14.10.2014 r.


ZAM.3910.03.2014

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4-4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, uprzejmie informuje:


Pytanie nr 1
1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego szczegółowych wymagań zawartych w SIWZ w rozdziale VI punkt 2 podpunkt 1 w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczących realizacji podobnych instalacji. Wymagają Państwo załączenia do oferty referencji regałów stacjonarnych i regałów przesuwnych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto, zatem skoro przedmiotem zamówienia są tylko regały przesuwne z napędem elektrycznym, czy należy przyjąć, iż zamawiający wymaga dołączenia referencji dotyczących realizacji systemu regałów, na które składają się regały stacjonarne i regały przesuwne z napędem elektrycznym? Prosimy o wskazanie w jakiej proporcji winny być regały stacjonarne do regałów przesuwnych o napędzie elektrycznym. Czy wystarczająca jest referencja na kwotę 600.000zł brutto tylko na regały stacjonarne i oddzielna, także na 600.000zł brutto tylko na regały przesuwne o napędzie elektryczny? Czy też, z uwagi na udział w przedmiocie przetargu regałów stacjonarnych, wystarczająca jest referencja na 600.000zł brutto tylko na regały stacjonarne?


Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że w związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów stacjonarnych i przesuwnych, Zamawiający wymaga dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonania dwóch dostaw i montażu regałów, które spełnią łącznie poniższe warunki, tj.:
1) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto,
Zamawiający informuje, że nie wyznacza dla spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu udziału procentowego poszczególnych typów regałów. Wykonawca może wykazać zamówienie o w/w wartości zarówno tylko na dostawę i montaż regałów stacjonarnych, przesuwnych mechanicznych, przesuwnych elektrycznych lub dostaw mieszanych obejmujących swym zakresem wszystkie rodzaje regałów.
2) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw regałów o wartości co najmniej:
Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Niespełnienie przez Wykonawcę kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dla części II i III zamówienia Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.

Pytanie nr 2
W załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia w punkcie II dotyczącym wymagań technicznych i konstrukcyjnych regałów nieprzesuwnych, stacjonarnych na poziomie -lw magazynie głównym książek i magazynie przy windach przy opisie konstrukcji regałów Zamawiający w podpunkcie 6 wskazał, że zaczepy półek winny być zamocowane w słupkach ściany bocznej bez możliwości wypadania przy wkładaniu bądź wyjmowaniu półki. Czy tak opisane wymaganie należy rozumieć, iż intencją Zamawiającego jest zakup regału, którego ściany boczne będą się opierały na konstrukcji słupowej?


Odpowiedź nr 2
Zasadniczym parametrem jaki jest wymagany przez Zamawiającego w/w opisie to brak możliwości wypadania zaczepów półek. Zamawiający nie stawia wymagania, aby ściany boczne były wykonane w konstrukcji słupowej.


Pytanie nr 3
W związku z punktem powyżej prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcja słupowa ściany bocznej winna być wypełniona, zgodnie z wymaganiami z podpunktu 2, perforowaną płytą? Czy perforacja płyty bocznej ma służyć równocześnie utrzymaniu odpowiedniej wentylacji zbiorów i celom estetycznym, czy też wystarczająca jest perforacja w miejscach mocowania zaczepów półek? Jakiego rodzaju perforacji wymaga Zamawiający i jaka powierzchnia ściany (np. w %) winna być pokryta perforacją?


Odpowiedź nr 3
Ściana boczna ma być perforowana w celu wentylacji zbiorów. Zamawiający oczekuje perforacji ściany bocznej w maksymalnym procencie możliwym do uzyskania bez uszczerbku nośności samej ściany bocznej

Pytanie nr 4
W związku z konstrukcją ściany bocznej opartej na słupach czy przestrzeń między słupami winna być wypełniona panelem z obydwu stron tak aby uniemożliwić wpadanie książek w przestrzeń między półką, a ścianą boczną- innymi słowy czy półka winna ściśle przylegać na całej długości krótszego boku do panelu ściany bocznej, czy też nie ma potrzeby wypełniania przestrzeni między słupami i Zamawiający wymaga lub dopuszcza konstrukcję ściany bocznej ramową, otwartą opartą na słupach bez wypełnienia?


Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że półka winna ściśle przylegać na całej długości krótszego boku do panelu ściany bocznej. Nie dopuszcza się konstrukcji ramowej ściany bocznej bez wypełnienia.

Pytanie nr 5
Zamawiający w Warunkach udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w pkt. 2 Wiedza i doświadczenie, wyznaczył warunek udziału tylko dla części I zamówienia polegający na wykonaniu dwóch dostaw i montażu regałów , które spełnią łącznie poniższe warunki, tj:
1) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych o
wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto,
2) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto
O ile można się zgodzić z faktem, iż Zamawiający wymaga wykazania się należytym wykonaniem zadania polegającego na dostawie i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, wszakże jest to dołożenie należytego starania w celu wykazania przez Wykonawców, że tak duże realizacje wykonali należycie i stanowią gwarancję wykonania również i tego zadania w sposób należyty, to jednak nie sposób podzielić pogląd Zamawiającego w drugiej części, iż należy wykazać się realizacją zadania na dostawę jednej dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.
Nadrzędnym celem określenia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę jest potwierdzenie dla Zamawiającego, iż jest on w stanie w sposób należyty wykonać powierzone zadanie. Takim potwierdzeniem bez wątpienia jest fakt potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę znacznych dostaw i montażów regałów przesuwnych i stacjonarny - co jest głównym przedmiotem zamówienia. Faktem jest, że cześć tych regałów jest w wersji z napędem elektrycznym, ale w dalszym ciągu są to regały przesuwne, nie żadne inne. Wymaganie przedstawienia dokładnych referencji na poszczególne typy regałów - np. na regały o długości np. 6,0 m długości. bo takie akurat mogą być w przykładowym postępowaniu jest wymaganiem nie znajdującego logicznego uzasadnienia. Fakt iż Wykonawca wykazał że regały danego typu jest w stanie wykonać - bo już tego typu regały wykonał w sposób należyty w kilku realizacjach - w tym wypadku regały z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym oraz jednorazowo jest w stanie wykonać znaczne realizacje, znacznie przewyższające wartość przedmiotowego postępowania jest warunkiem w pełni potwierdzającym możliwości wykonawcze danego Wykonawcy. Nie ma znaczenia czy było to 5 czy 50 regałów z napędem elektrycznym, bo w dalszym ciągu jest. to ten sam przedmiot zamówienia, ten sam typ regałów, natomiast przedstawiając realizacje o znacznych wartościach potwierdza swoje znaczne możliwości techniczne wykonania dużych zadań dostawy i montażu regałów przesuwnych.
W związku z tym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600 000.00 zł brutto oraz wykonanie np. co najmniej dwóch - trzech dostaw regałów z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym.
Pragniemy podkreślić iż dla Zamawiającego wystarczającym warunkiem potwierdzającym posiadanie wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę w znacznie większym stopniu ma fakt, iż wykonawca zrealizował znaczne inwestycje związane z dostawa i montażem regałów, oraz taki iż zrealizował również kilka realizacji z regałami z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającemu iż wprowadzanie do prowadzonego postępowania wymagań nie znajdujących uzasadnienia w prowadzonym postępowaniu, w sposób znaczy ograniczają zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji, czym naruszają Art. 7 ustawy Pzp.

Odpowiedź nr 5
Warunki udziału w postępowaniu to jeden z najważniejszych segmentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Celem warunków udziału w postępowaniu jest niedopuszczenie do udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie będzie w stanie wykonać zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wskazanie wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do wyłącznych praw i obowiązków zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp). Czynności zamawiającego w tym zakresie powinny ograniczać się do ustalenia poziomu niezbędnego, zapewniającego zamawiającemu, że wykonawca który spełni opisane przez niego warunki udziału w postępowaniu wykona zamówienie w sposób określony w warunkach zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu powinien być adekwatny do celu, jaki zamierza osiągnąć zamawiający. Tym celem jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego. Opis warunków udziału w postępowaniu powinien zatem wykazać, że wykonawcy niespełniający tych warunków nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego. „(…) warunki udziału w postępowaniu winny być formułowane w sposób odpowiadający wielkości, charakterowi, złożoności oraz rodzajowi przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem” (KIO/UZP 434/09).
W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu regały z napędem elektrycznym posiadać będą ok. 5000 mb półek, a całość zamówienia to ok. 12.000 mb półek – to regały z napędem elektrycznym stanowić będą ponad 40% zamówienia.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać się zatem doświadczeniem w realizacji min. jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto.
Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 6
Zamawiający w Terminach wykonania zamówienia określił wymóg aby: Realizacja zamówienia:
1) Aranżacja pomieszczeń na podstawie wytycznych Zamawiającego - w terminie 7 dniu od daty podpisania umowy,
2) Tory jezdne do regałów przesuwnych - 7 dniu od daty podpisania umowy
3) Regały stacjonarne - 14 dni od daty podpisania umowy
4) Regały przesuwne - 21 dniu od daty podpisania, montaż 7 dni od daty dostawy.
Zwracamy uwagę Zamawiającemu na sprzeczność w fakcie iż Zamawiający wyznaczył 7 dni na aranżację pomieszczeń na podstawie wytycznych Zamawiającego i jednocześnie 7 dni na tory jezdne do regałów przesuwnych. Nie celowy jest montaż torów do regałów przesuwnych bez zatwierdzonej przez Zamawiającego aranżacji ustawienia regałów.
"W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie tychże terminów. Również określone terminy w pkt. 3 i 4 są zbyt krótkie.
Należy zaznaczyć iż regały te zarówno stacjonarne jak i przesuwne wykonywane są według zatwierdzonej przez Zamawiającego aranżacji ustawienia - wykonywane są na zamówienie - i dlatego podane terminy ze względów technologicznych oraz wymagany czas na ich dostawę i montaż są zbyt krótkie.
Dlatego też zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie niniejszych terminów w: poz. 2. do 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego aranżacji ustawienia regałów poz. 3. do 40 roboczych od daty podpisania umowy poz. 4. do 40 roboczych od daty podpisania umowy.
Podane przez Zamawiającego terminy są terminami nierealnymi ze względów technologicznych i organizacyjnych.


Odpowiedź nr 6
Zamawiający przychylając się do wniosku Wykonawcy zmienia treść SIWZ w pkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Termin wykonania zamówienia.
Realizacja zamówienia:
1) Aranżacja pomieszczeń na podstawie wytycznych Zamawiającego – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
2) Tory jezdne do regałów przesuwnych – 7 dni od daty zatwierdzenia aranżacji
3) Regały stacjonarne – 30 dni od daty podpisania umowy
4) Regały przesuwne – 30 dni od daty podpisania umowy.
5) Meble biblioteczne i opakowania na globusy – 14 dni od daty podpisania umowy.
W nawiązaniu do powyższej zmiany Zamawiający dodaje punkt w Ogólnych warunkach umowy o treści:
W paragrafie 5 ust.8a
„8a. W związku ze sposobem finansowania zamówienia i rozliczania zadania ze środków inwestycyjnych Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego płatności za dostawy i montaż wykonane po 30.11.2014 roku, będą mogły być sfinansowane w roku 2015 po zatwierdzeniu harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2015.


Pytanie nr 7
Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia dla części 1 zamówienia w części „Konstrukcja szyn i ich posadowienie" , w pkt, 1 określił wymóg „Szyny wykonane ze stali nierdzewnej (nie spawane w przekroju)".
W związku z tym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy miał na myśli wykonanie szyn ze stali z gatunku stali nierdzewnej, która 10 stal raczej wykorzystywana jest na elementy ozdobno-dekoracyjne, czy też miała to być stal zabezpieczona przed rdzewieniem.
Jednocześnie zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuszcza wykonanie szyn ze stali gatunkowej odpowiedniej jakości, odpowiednio profilowanej na potrzeby szyn pod regały jezdne na etapie produkcji poprzez walcowanie w hucie, a następnie w sposób trwały zabezpieczonej przed rdzewieniem w procesie cynkowania.

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8
Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia dla części 1 zamówienia w części "Konstrukcja regałów: w pkt. 4 określił wymóg aby wysokość podstawy wynosiła minimum 150 mm.
W związku z tym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy ze względu na ograniczenia wysokości dopuszcza wykonanie podstawy regałów o wysokości min 110 mm, przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów jakościowo - wytrzymałościowych.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający przy zachowaniu wszystkich parametrów jakościowo – wytrzymałościowych dopuszcza minimalną wysokość cokołu 110mm.

Pytanie nr 9
Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia dla części I zamówienia w części „Zestawienie ilości i parametrów regałów do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomic -1 (piwnica), określił wymóg aby „Odległość między półkami, nie może przekraczać 30 cm." W związku z tym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy aby nie popełnił błędu w opisie, gdyż wynika z tego, że zostanie przyjęta jako prawidłowa odległość pomiędzy półkami o wartości np. 10 cm, czego chyba Zamawiający nie oczekuje.

Odpowiedź nr 9
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił jednoznacznie ilość półek, proszę czytać całość opisu.

Pytanie nr 10

W związku z bardzo krótkim terminem przygotowania oferty o znacznej wartości, zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dniu od terminu zadanego.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający przypomina, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania ogłosił dialog techniczny, podczas którego Wykonawcy mogli się zapoznać z przedmiotem zamówienia, jego skalą oraz dokonać wizji lokalnej. Jednocześnie nadmienia, że przedłużył termin składania ofert do dnia 16.10.2014 roku do godz. 14.00, otwarcie ofert – dnia 16.10.2014 roku godz. 14.30.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1.Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3910.03.2014.odp.pdf

Numer ogłoszenia: 216931 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 332532 - 2014 data 07.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, fax. 056 6225713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.2.
W ogłoszeniu jest: Okres w dniach: 28.
W ogłoszeniu powinno być: Okres w dniach: 30.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Dotyczy tylko części I zamówienia: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł), 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15 października 2014 r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w pkt I SIWZ z adnotacją: Wadium - dot. ZAM.3910.02.2014. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15 października 2014r do godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Biblioteki. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub i gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Dotyczy tylko części I zamówienia: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł), 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16 października 2014 r. do godz. 14:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w pkt I SIWZ z adnotacją: Wadium - dot. ZAM.3910.03.2014. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15 października 2014r do godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w KASIE Biblioteki. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub i gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wyznacza warunek udziału tylko dla części I zamówienia polegający na wykonaniu dwóch dostaw i montażu regałów, które spełnią łącznie poniższe warunki, tj: 1) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto, 2) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw regałów o wartości co najmniej: Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla części II i III zamówienia Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wyznacza warunek udziału tylko dla części I zamówienia polegający na wykonaniu dwóch dostaw i montażu regałów, które spełnią łącznie poniższe warunki, tj: 1) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto, Zamawiający informuje, że nie wyznacza dla spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu udziału procentowego poszczególnych typów regałów. Wykonawca może wykazać zamówienie o w/w wartości zarówno tylko na dostawę i montaż regałów stacjonarnych, przesuwnych mechanicznych, przesuwnych elektrycznych lub dostaw mieszanych obejmujących swym zakresem wszystkie rodzaje regałów. 2) Minimum jedna dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw regałów o wartości co najmniej: Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla części II i III zamówienia Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający zawarł zmiany do umowy oraz warunki tych zmian w Ogólnych warunkach umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zawarł zmiany do umowy oraz warunki tych zmian w Ogólnych warunkach umowy. Zamawiający zmienił treść Ogólnych warunków umowy. W paragrafie 5 ust.8a 8a. W związku ze sposobem finansowania zamówienia i rozliczania zadania ze środków inwestycyjnych Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego płatności za dostawy i montaż wykonane po 30.11.2014 roku, będą mogły być sfinansowane w roku 2015 po zatwierdzeniu harmonogramów rzeczowo - finansowych na rok 2015..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 15.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, POK. NR 21 (SEKRETARIAT)..
W ogłoszeniu powinno być: 16.10.2014 godzina 14:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, POK. NR 21 (SEKRETARIAT)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych - zgodnie z załącznikiem 1A. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych - zgodnie z załącznikiem 1A. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Link do dokumentu: ZAM.3910.03.2014.ogloszenie.pdf

Toruń, dnia 29.10.2014 r.

ZAM.3910.03.2014


Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu , jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz mebli bibliotecznych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. w części I zamówienia wybrana została oferta złożona przez:
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:


MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM BUDOWNICTWA
UL. GRÓJECKA 128 p. 51
02-383 WARSZAWA

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty Łącznie
Cena
100 %

Oferta Nr 1:
MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM BUDOWNICTWA
UL. GRÓJECKA 128 p. 51
02-383 WARSZAWA
Część I
100,00 100,00

Zamawiający informuje, że część II i III zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP z powodu braku złożonych ofert w tych częściach postępowania.


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów części I postępowania. Oferta w tej części postępowania jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.


...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3910.03.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-10-29 15:05:57
Dokument oglądany razy: 1498
Podlega Ustawie