A A A
SmodBIP

ZAM.3811.11.2014 Dostawa i montaż mebli biurowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.11.2014


Toruń, dnia: 31.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż mebli biurowych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO.

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych (asortyment oraz ilości określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
2) Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowym.
3) W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczona na zrealizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4) Okres gwarancji – min. 36 miesięcy,

5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia niezbędnych atestów i certyfikatów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania.
6) Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do przedmiotu zamówienia, polegające na rozszerzeniu ilości zamawianych mebli w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej.

2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy – wykonanie zamówienia do kwoty 40.000 zł brutto.
Pozostała część zamówienia o wartości 100.000 zł brutto będzie realizowane po uruchomieniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel - nie później jednak niż do 30.01.2015 roku.

4. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
* wykonali minimum 5 dostaw mebli o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie;


7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) zestawienie wykonanych dostaw z załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
Teresa Szymorowska – Dyrektor sekretariat@ksiaznica.torun.pl
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycję ofertową należy przesłać (pisemnie, elektroniczne lub faxem) do Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 06.11.2014 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub faxem: tel. 56-622-57-13.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego lub jego części bez podania
przyczyny.
10) Załączniki:
Załącznik Nr 1 - wzór propozycji ofertowej,
Załącznik Nr 2 – formularz asortymentowy.

Link do dokumentu: ZAM.3811.11.2014.ogl.pdf

Link do dokumentu: ZAM.3811.11.2014.zal.doc

Toruń, 12 listopada 2014 r.


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę i montaż mebli biurowych, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Produkcji Mebli MEBLEX
Grzegorz Obuchowicz
ul. Barczewskiego 18
11 – 001 Dywity

Za cenę brutto: 107 208, 03 zł

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.

Linj do dokumentu: ZAM.3811.11.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-11-13 09:22:41
Dokument oglądany razy: 1307
Nie podlega Ustawie