A A A
SmodBIP

ZAM.3811.13.2014 Dostawa prenumeraty

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 24 listopada 2014 roku


ZAM.3811.13.14

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę prenumeraty .
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę wraz z systematyczną dostawą prasy polskiej za rok 2015 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w ilościach i tytułach zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
1.1 Dostawa każdego tytułu musi obejmować cały rocznik 2015, tzn. od numeru pierwszego do ostatniego.
1.2. Zamawiający wymaga dostarczania wyłącznie egzemplarzy, które nie zawierają dodatków,w szczególności w postaci książek, płyt CD i DVD, z wyjątkiem dodatków dołączanych bezpłatnie (wliczonych w cenę wydania podstawowego).
1.3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie codziennie do placówek bibliotecznych w godzinach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferent dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na rozszerzeniu dostawy prasy do 20% wskazanym w wykazie tytułów czasopism.
4. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
6. Dostawy sukcesywne wg zamówień. Termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniego numeru każdego tytułu za rok 2015.
8. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
9. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 01.12.2014 roku do godz. 11.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
10. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska tel. (056) 622-66-42 w. 124.
11. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
12. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) określi cenę za całość zamówienia, w złotych polskich(PLN), brutto (cyfrowo i słownie).
13. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
14. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. załączniki od nr 1.
15. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych uwag do wykazu tytułów – opisu przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1)
UWAGA: W przypadku braku dostępności określonych tytułów Wykonawca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego.
16. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
17. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
18. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedstawienia zestawienia czasopism wraz z cenami jednostkowymi.

Załączniki: szt. 3 –
1.Formularz asortymentowy – opis przedmiotu zamówienia
2. Wykaz odbiorców
3. Oferta

Link do dokumetu: ZAM.3811.13.2014.ogl.pdf

Toruń, 1 grudnia 2014 roku

ZAM.3811.13.2014

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę prenumeraty wraz z systematyczną dostawą prasy polskiej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

GARMOND PRESS S.A.
Oddział Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz

za cenę 81 121,44 zł brutto.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.13.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-12-01 13:25:25
Dokument oglądany razy: 1187
Nie podlega Ustawie