A A A
SmodBIP

ZAM.3811.12.2014 Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.12.2014


Toruń, dnia: 19.11.2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie dostawy poleasingowego sprzętu komputerowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów poleasingowych o poniższych parametrach:
1. Komputer A: (przewidywana ilość 4 szt.)
a) klasy PC
b) procesor Intel/AMD minimum 2 rdzenie min 4MB cache min 2.5GHz
c) pamięć RAM min 4GB min DDR2
d) dysk HDD min 80GB SATA
e) napęd optyczny DVD
f) karta graficzna może być zintegrowana min 128MB min DirectX 9.0
g) karta dźwiękowa dowolna
h) karta sieciowa dowolna min 1000 MBPS
i) złącza USB min 4,
j) obudowa dowolna – preferowana desktop
k) gwarancja min 6 mc-y
l) bez OS

2. Komputer B: (przewidywana ilość 10 szt.)
a. klasy PC
b. procesor Intel/AMD minimum 2 rdzenie min 4MB cache min 2.5GHz
c. pamięć RAM min 4GB min DDR2
d. dysk HDD min 80GB SATA
e. napęd optyczny DVD
f. karta graficzna może być zintegrowana min 128MB min DirectX 9.0
g. karta dźwiękowa dowolna
h. karta sieciowa dowolna min 1000 MBPS
i. złącza USB min 4,
j. obudowa dowolna – preferowana desktop
k. gwarancja min 6 m-cy
l. Windows 7 PL Professional

3.Monitor: (przewidywana ilość 8 szt.)
a) LCD
b) 22 cale przekątna ekranu
c) proporcje ekranu16:9 lub 16:10
d) kontrast dyn. min 50000:1
e) jasność min 250 cd/m2
f) czas max 5 ms
g) gwarancja min 6 mc-y

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Informacje dodatkowe:
1) Wymagany okres gwarancji:
min. 6 miesięcy
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Sławomir Mirowski
s.mirowski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja cenowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 26.11.2014 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Dostawa komputerów”.
5) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.

7) Termin związania propozycją cenową –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10) Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do przedmiotu zamówienia, polegające na rozszerzeniu ilości zamawianych komputerów w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej
11) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

PROPOZYCJA OFERTOWA

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Oferenta .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa komputerów poleasingowych”, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową:
KOMPUTER A:
Cena jednostkowa brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
......................................................................................................................................................
KOMPUTER B:
Cena jednostkowa brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
......................................................................................................................................................
MONITOR:
Cena jednostkowa brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
...................................................................................................................................................

Wartość brutto całości zamówienia: …….......................... zł, słownie: ...............................................................................
.....................................................................................................................................................
Termin wykonania zamówienia2/:
.................................................................................................................................................
Warunki gwarancji (okres) ............... m-cy,
Warunki (termin) płatności .............. dni,
Termin związania ofertą ....................dni.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Dnia .........................

................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentu: ZAM.3811.12.2014.ogl.pdf

Toruń, 09 grudnia 2014 roku

ZAM.3811.12.2014

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę komputerów poleasingowych, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

KOMP-NET Piotr Kwiatkowski
ul. Bartkiewiczówny 94 d/10
87 – 100 Toruń

za cenę brutto całości zamówienia 8 850,00 zł.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.12.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-12-09 11:37:42
Dokument oglądany razy: 1368
Nie podlega Ustawie