A A A
SmodBIP

ZAM.3811.02.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.02.2015


Toruń, dnia: 26.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2) Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy i zwrot ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) pokwitowane przez adresata.
3) Do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w dni robocze.
4) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
a) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2000g (Gabaryt A i B):
• zwykłe ekonomiczne i priorytetowe nierejestrowane,
• rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
• rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
- Wymiary przesyłek listowych:
- Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm.
- Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
- Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 20mm lub długość 325mm lub szerokość 230mm,
- Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm.
b) paczki pocztowe krajowe i zagraniczne o wadze do 10 kg (Gabaryt A i B):
• ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
• ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane,
• ekonomiczne pobraniowe – paczki rejestrowane, przemieszczane i dostarczane adresatowi; w momencie dostarczenia paczki pobierana jest należna kwota i niezwłocznie przekazywana na rachunek bankowy lub adres wskazany przez nadawcę.
- Wymiary paczek pocztowych:
- Gabaryt A – to paczka o wymiarach:
- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm,
- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm.
- Gabaryt B – to paczka o wymiarach:
- Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm,
- Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm,
- Ustala się tolerancje wszystkich wymiarów +/- 2mm.
5) Przez zwroty rozumie się zwroty niedoręczonych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podaniem przyczyny niedoręczenia.
6) Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) rozumie się zwrot pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru.
7) Usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona będzie przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami Polski.
8) Wykonawca zobowiązuje się:
a) do dostarczania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych oraz ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) i zwroty do siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00,
b) do odbioru minimum jeden raz dziennie przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki z siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 15.00 do 16.00.
9) Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego potwierdzenia odbioru stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póz. zm.). Zamawiający będzie korzystał z druków zwrotnego potwierdzenia odbioru należących do Wykonawcy. Zamawiający będzie korzystał z należących do Wykonawcy druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek zagranicznych.
10) Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę musi mieć moc dokumentu urzędowego.


2. Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wykazać że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)

2) Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z :
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
b) regulaminami świadczenia usług pocztowych wydanymi przez Wykonawcę,
c) Światową Konwencją Pocztową wraz z aktami wykonawczymi.
3) Znaczek opłaty pocztowej musi zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.


3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.


4. Termin wykonania:
Usługi sukcesywne wykonywane w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.


5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Małgorzata Różańska
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 30.01.2015 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania ofertą –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,
- formularz cenowy.


Załącznik nr 1

PROPOZYCJA OFERTOWA


Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową:
Cena brutto miesięcznie : ............................... zł, słownie: .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
za cały okres obowiązywania umowy.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, zachowanie wymaganym parametrów oraz czas trwania,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.


Dnia .........................
................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2015.ogl.pdf

Toruń, 29 stycznia 2015 r.


ZAM.38.11.02.2015

WG ROZDZIELNIKA


Dotyczy: zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowych
i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający, w związku z wpływem zapytań do treści Zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśnia:
Pytanie nr 1:
W Zapytaniu ofertowym pkt 1 Przedmiot zamówienia, Zamawiający umieścił informację dotyczącą nadawania przesyłek na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pózn. zm.). Zamawiający stawia również wymóg, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę posiadało moc dokumentu urzędowego.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia (sporządzenia oddzielnego wykazu) dla przesyłek nadawanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (wymagających nadania w placówce operatora wyznaczonego)?
Czy Zamawiający może określić szacunkowe, miesięczne ilości przesyłek wymagających nadania w placówce operatora wyznaczonego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyodrębnienia (sporządzenia oddzielnego wykazu) dla przesyłek nadawanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (wymagających nadania w placówce operatora wyznaczonego).
Zgodnie z wiedzą, jaką dysponuje w chwili obecnej Zamawiający, przez cały okres realizacji zamówienia może zostać nadanych 10-15 przesyłek wymagających nadania w placówce operatora wyznaczonego.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca powierzył realizację części zamówienia podwykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jednakże, kluczową częścią zamówienia dla Zamawiającego jest doręczanie i odbiór przesyłek wskazanych w pkt. 8 Zapytania, dla której Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców.


Otrzymują:
1.Adresat
2.Bip.ksiaznica.torun.pl
3.a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2015.wyjas.pdf

Toruń, 30 stycznia 2015 roku

ZAM.3811.02.2015

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa

za cenę brutto 27 577,77 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-01-30 15:29:55
Dokument oglądany razy: 1245
Nie podlega Ustawie