A A A
SmodBIP

ZAM.3811.01.2015 Wykonanie prac remontowych w filiach bibliotecznych WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.01.2015


Toruń, dnia 23.01.2015 r.

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 72 Kodeksu cywilnego zaprasza do udziału w negocjacjach na „Wykonanie prac remontowych w filiach bibliotecznych WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac remontowych w zakresie, m.in.:
a) naprawy/ wymiany posadzek,
b) naprawa/wymiana powłok tynkarskich i malarskich ścian i sufitów,
c) prace rozbiórkowe,
d) prace ogólnobudowlane


2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Termin negocjacji: negocjacje odbędą się w dniu 28.01.2015 roku o godz. 12.00 -14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Toruń, przy ul. Słowackiego 8 (prosimy o wcześniejsze indywidualne ustalenie godziny negocjacji) .

5. Osoby, które będą reprezentowały Wykonawcę w przedmiotowych negocjacjach, powinny przedstawić stosowne umocowanie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy.
6. W negocjacjach mogą wziąć udział wykonawcy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) stabilnej sytuacji ekonomicznej.

Link do dokumentu: ZAM.3811.01.2015.ogl.pdf

Toruń, dnia 4 lutego 2015 roku

ZAM.3811.01.2015


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na „Wykonanie prac remontowych w filiach bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:
PHU BUD-POL Mariusz Sulecki
ul. Drzymały 14/10
87 – 100 Toruń

za cenę brutto 37 375,00 zł.
Uzasadnienie:
oferta otrzymała najwyższą ilość punktów spośród kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.01.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-02-04 12:57:43
Dokument oglądany razy: 1263
Nie podlega Ustawie