A A A
SmodBIP

ZAM.3811.03.2015 Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznego – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 04 maja 2015 roku

ZAM.3811.03.2015

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: „Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznego – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska Toruniu, zaprasza do udziału w negocjacjach, których przedmiotem będzie ustalenie warunków umowy dotyczącej „Wykonywania usługi kompleksowego sprzątania w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznego – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami 1 i 2.

Informujemy, że:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Termin wykonania zamówienia – 12 m-cy od daty podpisania umowy.
3. W negocjacjach mogą wziąć udział wykonawcy spełniają warunki dotyczące tzn:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie min. 5 usług kompleksowego sprzątania,
b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej, posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Negocjacje odbędą się w dniu 08 maja 2015 roku w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Toruń, przy ul. Słowackiego 8 (prosimy o wcześniejsze indywidualne ustalenie godziny negocjacji) .
Osoby, które będą reprezentowały Wykonawcę w przedmiotowych negocjacjach, powinny przedstawić stosowne umocowanie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy.


Link do dokumentow: ZAM.3811.03.2015.zip

Toruń dnia 29 maja 2015 roku

ZAM.3811.03.2015

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Ksiażnica Kopernikańska w Toruniu po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości filii bibliotecznych WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Firmę Handlowo-Usługową FRESH

Magdalena Smolińska-Kornowicz

ul. Granitowa 6

87-100 TORUŃ

za cenę brutto 6.945,50 / miesięcznie.

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta.

Link do dokumentu: ZAM.3811.03.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-06-09 10:39:25
Dokument oglądany razy: 1215
Nie podlega Ustawie