A A A
SmodBIP

ZAM.3811.07.2015 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.07.2015

Toruń, dnia: 13.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz modemu 3G/LTE wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora).
1.1 Informacje podstawowe:
a) Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia Umowy przez okres kolejnych 24 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. b.
b) Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. po zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa Zamawiającego zostanie wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy u obecnego operatora rozpoczyna się 20 dnia każdego miesiąca, a kończy 19 dnia miesiąca następnego.
c) Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić zachowanie dotychczas używanych przez Zamawiającego 9 numerów telefonicznych oraz przeniesienie ich na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
d) Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dostarczenie do używania najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora, aktywnych kart SIM (jeśli zachodzi potrzeba wymiany kart SIM w aktualnych aparatach telefonicznych Zamawiającego) oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z modemem 3G/LTE.
e) Aktywacja kart SIM powinna być bez kosztowa.
f) Połączenia międzynarodowe oraz roamingowe będą taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych obowiązującym u Operatora.
g) Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje co najmniej 91% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu
Wykonawcy, w tym siedzibę Zamawiającego, na poziomie zapewniającym realizację transmisji głosu w każdych warunkach.
h) Na każde żądanie Zamawiającego operator przeniesie numer w czasie trwania umowy na wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę z zachowaniem wszystkich dotychczasowych warunków korzystania z usługi bez konieczności uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy,
i) Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
j) Operator zapewni Zamawiającemu całodobową możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii.
k) Operator zgadza się, aby nie wszystkie z 9 numerów Zamawiającego generowały ruch, połączenia, przesył danych. Zamawiający sam decyduje, ile i które z 10 kart SIM jest w danej chwili aktywnych.
1.2. Opłaty abonamentowe
a) Opłata abonamentowa obejmie:
• nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych na terenie kraju,
• nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów stacjonarnych na terenie kraju,
• nielimitowane i bezpłatne wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) na terenie kraju,
• transfer danych z limitem min 2 GB dla min 3 wskazanych przez zamawiającego, numerów telefonicznych z osobna (po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych).
• transfer danych z limitem min 4 GB dla min jednego numeru karty z mobilnym dostępem do internetu. (po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych).
b) W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Operator zapewni dodatkowo:
• bezpłatną aktywację karty SIM,
• aktywację usługi roamingu,
• usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na terenie kraju,
• pakiet aktywnych usług: identyfikację numeru rozmówcy, oczekiwanie na połączenie, dokonywanie połączeń, zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
• bezpłatny dostęp do Internetu,
• bezpłatne połączenia przychodzące,
• bezpłatne blokowanie połączeń i SMS/MMS z numerami specjalnymi o podwyższonej opłacie, np. rozpoczynającymi się od 0-700...,
• brak kaucji za aparaty telefoniczne,
• brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych,
c) opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich 10 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru w załączniku do faktury.
1.3 Karty SIM - wymagania:
a. karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN,
b. w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Operatora kodu PUK,
c. Operator zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Operatorem, a także bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM,
d. karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny numer telefoniczny,
e. dostarczone przez Operatora karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi aparatami telefonicznymi.
1.4.Aparaty telefoniczne:
a) Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne musza być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent.
b) Wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
c) Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela.
d) Aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją, Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego).
e) Operator dostarczy 9 szt. aparatów telefonicznych - w tym min 3 szt. aparatów typu smartphone (system operacyjny min. - Android min. 5.0 / Windows Mobile min. 8.1) oraz 1 szt. modemu 3G/LTE do obsługi zaoferowanego mobilnego dostępu do Internetu.
1.5.Wymagania dodatkowe:
a. Operator zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną i samodzielną obsługę konfiguracji konta poprzez aplikację internetową działającą w trybie online. Usługa dostępna będzie całodobowo.
b. Bilingi.
c. Operator udostępni upoważnionym osobom Zamawiającego możliwość dostępu do bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem postępowania.
d. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu za dowolny okres rozliczeniowy w okresie od upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Operatora do upływu miesiąca od terminu wygaśnięcia umowy.
e. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mógł pobierać biling z danego okresu wielokrotnie za pomocą aplikacji internetowej na dysk lokalny swojego komputera w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (ADOBE PDF) Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym przez MS Excel.
f. W trakcie obowiązywania umowy Operator, w odniesieniu do napraw gwarancyjnych, zapewnia transport uszkodzonego i naprawionego aparatu telefonicznego „do" i „z" siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Operatora.
g. Operator wyznaczy dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz telefoniczną od godz. 8:00 do godz. 16:00 we wszystkie dni robocze.
h. Potwierdzeniem przez Zamawiającego dostawy aparatów telefonicznych będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy Protokół odbioru. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony aparaty telefoniczne stają się własnością Zamawiającego.
1.6. Przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego,
a. W przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne niż dotychczasowy, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zachowania dotychczas używanych 9 numerów telefonicznych u obecnego operatora (Play) i przeniesienia numerów na zasadach zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnie o w publicznych sieciach teleinformatycznych (Dz. U, Nr 249, poz. 1670). Wykaz numerów telefonicznych zostanie podany wybranemu Wykonawcy po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.
b. Procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora musi być tak zorganizowana, aby czas wyłączenia poszczególnych numerów telefonów (kart SIM) nie przekroczył 2 godzin.
1.7. Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług, tj. po zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa Zamawiającego zostanie wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy u obecnego operatora rozpoczyna się 28 dnia każdego miesiąca, a kończy 27 dnia miesiąca następnego.

Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64212000-5 usługi telefonii komórkowej.

2. Warunki udziału
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a. zapoznać się z treścią Zapytania ofertowego nr ZAM.3811.07.2015 i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
b. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.),
c. posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
e. w przypadku udzielenia zamówienia i po wykonaniu usługi zobowiąże się do wystawienia faktury,
f. jako podmiot składający ofertę nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo ,
g. złożyć Ofertę zawierającą:
- wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert.
Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie, zgodnej z pkt 3.
3. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny - waga 100%.
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto abonamentu miesięcznego wskazana w Formularzu Wykonawcy (załącznik nr 1). Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę zostanie wybrany do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców zaproponuje taką samą najniższą cenę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej najkorzystniejszej oferty.
4. Termin składania ofert:
Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 16.10.2015 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług telefonii komórkowej”, lub drogą e-mail na adres sekretariat@ksiaznica.torun.pl do dnia 16.10.2015 r. do godz. 13:00.

5. Pozostałe informacje:
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:
1)  Formularz Oferty

Link do dokumentu: ZAM.3811.07.2015.ogl.pdf

ZAM.3811.07.2015

Toruń, 21 października 2015 r.


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej”, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

ORANGE POLSKA S.A.
al. Jerozolimskie 160
02 – 326 Warszawa

Za cenę brutto: 181,32 zł miesięcznie, co za cały okres trwania umowy wynosi 4 351,74 zł.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Link do dokumentu: ZAM.3811.07.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-10-21 14:19:02
Dokument oglądany razy: 1197
Nie podlega Ustawie