A A A
SmodBIP

ZAM.3811.06.2015 Zapytanie ofertowe na przewóz osób: Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki. Wrocław 2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Toruń 09.10.2015r.

ZAM.3811.06.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE


„Zapytanie ofertowe na przewóz osób: Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki. Wrocław 2016”


1. Nazwa oraz adres zlecającego usługę

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-017-72-79


2. Opis zadania
Obsługa transportowa obejmować będzie przewóz w obydwie strony: uczestników Zlotu Dyskusyjnych Klubów Książki z Torunia do Wrocławia (siedziba Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych). Realizacja Zlotu jest organizowana i współfinansowana przez Instytut Książki oraz Biuro Festiwalowe Impart i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Termin realizacji zamówienia
27-31 lipiec 2016

Liczba osób
270

Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w/w liczby osób.

Miejsca zbiórki: Toruń – dokładnie miejsce oraz czas zostaną określone przez Zamawiającego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty.

Plan wyjazdu:
27 lipiec (środa) wyjazd z Torunia ok. godz.11.00, przejazd do Wrocławia (siedziba Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych).
28-29 lipiec (czwartek-piątek) dni wolne dla kierowców.
30 lipiec (sobota) przejazd części uczestników Zlotu z Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych na Rynek we Wrocławiu i powrót, godziny będą znane w terminie późniejszym
31 lipiec (niedziela) wyjazd z Wrocławia ok. godz. 10.00 i przejazd do Torunia.

Koszty noclegu i wyżywienia kierowców pokryją organizatorzy Zlotu DKK.

Wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu pasażerów autokarami standardowo wyposażonymi i klimatyzowanymi, o ilości miejsc odpowiadającej ilości przewożonych osób.

Zadanie realizowane w ramach: Europejskiej Stolicy Kultury oraz Światowej Stolicy Książki Wrocław 2016.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zapytania (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
b. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania (aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju oraz uprawnionych kierowców)
c. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.
d. posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego


4. Kryterium oceny ofert

• cena – 100%.Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Kryterium oceny ofert – cena brutto.

W kryterium „cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

„cena brutto”: liczba punktów = cena najniższa brutto / cena brutto oferty ocenianej x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=CN/CBx100x100%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt


5. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Do oferty należy załączyć Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w pokoju nr 28 w WBP-KK ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przewóz osób: Zlot DKK. Wrocław 2016”) w siedzibie WBP-KK w Toruniu lub pocztą elektroniczną na adres mh@ksiaznica.torun.pl ( z informacją w temacie maila: Zapytanie ofertowe na przewóz osób: Zlot DKK. Wrocław 2016) do dnia 14 października 2015, do godz. 12.00.


Uwaga:
Oferty sporządzone wadliwie, nie odpowiadające względom formalnym oferty określonym w punkcie 5, lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


6. Termin składania ofert

14.10.2015 godzina 12:00


7. Uwagi
• Zamawiający w przypadku podejrzenia o niewłaściwy stan techniczny autokaru, zagrażający bezpieczeństwu podróżnych ma prawo wezwać właściwy Organ kontroli w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.
• W razie awarii środka transportu zadanie winno być wykonane poprzez podstawienie pojazdu zastępczego.
• Zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów
o zamówieniach publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez WBP – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
• W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem WBP – Książnicy Kopernikańskiej mh@ksiaznica.torun.pl , tel.: 56 622 59 19.
• Zawarcie umowy nastąpi po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2016, co nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2016.

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a

Link do dokumentów: ZAM.3811.06.2015.zip

Toruń 05.11.2015.

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-11-05 10:47:47
Dokument oglądany razy: 1236
Nie podlega Ustawie