A A A
SmodBIP

ZAM.3811.08.2015 Rekultywacja terenów zielonych wokół siedziby WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.08.2015


Toruń, dnia: 29.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Rekultywację terenów zielonych wokół siedziby WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót ziemnych w następujących zakresach:
1) Utwardzenie terenu działki nr 156 obręb 13 w zakresie wskazanym na załączonym planie.
Wykonawca dokona korekty krawężnika na wskazanym w planie odcinku.
Utwardzenie należy wykonać jako nawierzchnię z geokratki.
Kolejność robót i sposób ułożenia krat:
- koparką wykonać koryto o głębokości 35cm i powierzchni wskazanej na planie;
UWAGA: przy robotach ziemnych szczególną uwagę zwrócić na uzbrojenie podziemne;
w razie zbliżeń do sieci wykonać przekop kontrolny ręcznie.
- na gruncie rodzimym zagęszczonym do wskaźnika min. Is=0,98 ze spadkami do 1,5% ułożyć 20cm warstwę nośną podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 – 63,0mm;
- na podbudowie ułożyć warstwę wyrównującą grubości 3cm z piasku i na warstwie wyrównującej ułożyć geokratkę;
-Każda z kolejnych warstw musi zostać zagęszczona.
Geokratka po ręcznym ułożeniu również winna zostać dobita płytą wibracyjną.
Wykonanie oznaczeń miejsc postojowych.
2. Dostawa i posadzenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego trzech drzew
z rodzaju lipa o minimalnych obwodach pni na wysokości 130 cm po posadzeniu wynoszącym 15 cm.
3. Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku Książnicy od strony hotelu Helios - wykonanie chodnika, umocnień, usunięcie nadmiaru ziemi, nawiezienie urodzajnej gleby, wyrównanie i posianie trawy wraz z walcowaniem – powierzchnia ok. 1430 m2.

2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 21 dni od daty podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie oceniał m.in.:
a) wartość brutto za wykonanie zamówienia 80 %
b) termin udzielonej gwarancji na wykonane prace 20%,
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali min. 3 zamówienia dotyczące robót ziemnych o wartości min. 50.000 zł brutto każda
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości min. 100.000 zł

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu).
6. Wymagane dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Zapytaniu, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na Formularzu ofertowym - Załącznik nr1,
b. Wykaz wykonanych zamówień wraz z załączeniem poświadczeń/referencji
c. Kopia opłaconej polisy
2) Pozostałe dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
a. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
c. UWAGA: ilości obmiarowe wskazane w propozycji ofertowej są jedynie ilościami orientacyjnymi do porównania złożonych ofert.
d. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa z wynagrodzeniem kosztorysowym obmiarowym.
e. Stosowne pełnomocnictwo(a
) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, gdy wykonawca jest osoba fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a ofertę w jego imieniu podpisuje pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7. Pozostałe informacje:
1. Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 03.11.2015 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową).
2) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
3) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
4) Termin związania ofertą –30 dni.
5) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
7) Załączniki:
- formularz ofertowy,
- kosztorys ofertowy,
- rzut planu.

Link do dokumentów: ZAM.3811.08.2015.zip

ZAM.3811.08.2015

Toruń, 5 listopada 2015 r.


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na „Rekultywację terenów zielonych wokół siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej”, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe
„REN-TRANS” Sp. z o.o.
ul. Budowlana 2
85 – 874 Bydgoszcz

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Link do dokumetu: ZAM.3811.08.2015.wybor.pdf


Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-11-05 10:49:59
Dokument oglądany razy: 1020
Nie podlega Ustawie