A A A
SmodBIP

ZAM.3811.10.2015 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.10.2015


Toruń, dnia: 05.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internetu z zachowaniem poniższych warunków:
* Zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stałego łącza dostępowego zapewniającego szerokopasmowy dostęp do sieci Internet o przepustowości i lokalizacjach wskazanych w załączniku Nr 2.
* Udostępnienie stałego rutowalnego adresu IP dla każdego łącza.
* Brak limitów na ilość danych pobieranych i wysyłanych (RX/TX)
* Całodobową pomoc techniczną w całym okresie trwania umowy.
* Punkt dostępu do usługi w powyższych lokalizacjach musi być zakończony w każdej lokalizacji routerem zgodnym z Open – WRT wyposażonym w min. 4 porty switch Fast Ethernet, 1 port WAN, minimum 1 port host USB, interface WiFi, posiadającym funkcjonalność NAT, QOS, SPI, zarządzanym przez www i powinien znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa na zasadach dzierżawy pomniejszającej wartość sprzętu, tj. po zakończeniu umowy sprzęt zostanie przekazany na własność Zamawiającemu.
* Zamawiający wyklucza realizacje połączeń drogą radiową.
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. każda lokalizacja stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.


2. Wykonawca zapewnia, w przypadku awarii sprzętu przekraczającej 24h, sprzęt zastępczy o analogicznych parametrach.
3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.
4. Termin wykonania: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
5. Kryteria oceny ofert:
Cena – 90 %
(najniższą cenę spośród złożonych /cena badanej oferty/ ofert x 90% * 100 pkt)
Przepustowość łącza – 10 %
Ocenie podlegała będzie przepustowość łącza (wskazana przepustowość badanej oferty/przepustowość maksymalną wskazaną w ofertach x 10% * 100 pkt.)
Oferta w której zaoferowana zostanie minimalna przepustowość łącza, tj. otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił w/w warunki, jeśli w szczególności wykaże on, że:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pózn. zm.);
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie
Wykonali min. 3 zamówienia w zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu o wartości min. 50.000 zł brutto każda.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu).
7. Wymagane dokumenty:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Zapytaniu, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z wykonawców) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Zaświadczenie powinno być wystawione przed upływem terminu składania ofert i ważne na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na Formularzu ofertowym - Załącznik nr1
2. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, gdy wykonawca jest osoba fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a ofertę w jego imieniu podpisuje pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
3. Cennik świadczonych usług.
4. Specyfikacja i parametry oferowanej usługi.


7. Pozostałe informacje:
1. Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 12.11.2015 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług dostępu do Internetu”.
2) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
3) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
4) Termin związania ofertą –30 dni.
5) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
7) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentu ZAM.3811.10.2015.ogl.pdf

ZAM.3811.10.2015

Toruń, dnia 10 listopada 2015 r.


WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu”.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem pytań do Zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśnia:
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13 listopada 2015 r. lub na inny dzień, pod dniu 12 listopada 2015 r., wedle decyli Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia jest udzielana przez Zamawiającego każdorazowo po przeprowadzaniu postępowań przetargowych/zapytań ofertowych – nie jest to pierwsze zamówienie w/w usługi.
Ze względu na okres obowiązywania dotychczasowej umowy termin składani ofert może zostać przedłużony do dnia 13.11. 2015 roku do godz. 12.00.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2015 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert – dnia 13.11.2015 roku do godz. 12.30.

Zamawiający informuje że powyższe wyjaśnienia są modyfikacją Zapytania ofertowego
i stanowią jego integralna cześć.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu:ZAM.3811.10.2015.odp.pdf

Toruń, 18 listopada 2015 roku

ZAM.3811.10.2015

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdynia

w częściach: 2-5, 11,12,14,16, OCCiN
za cenę brutto miesięcznie 295,20 zł każda.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.10.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-11-18 14:23:46
Dokument oglądany razy: 1103
Nie podlega Ustawie