A A A
SmodBIP

ZAM.3811.11.2015 Dostawa prasy polskiej za rok 2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.11.2015 Toruń,

13 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę prasy polskiej za rok 2016 .
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę wraz z systematyczną dostawą prasy polskiej za rok 2016 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w ilościach i tytułach zgodnych z załącznikiem nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego:
1.1 Dostawa każdego tytułu musi obejmować cały rocznik 2016, tzn. od numeru pierwszego do ostatniego.
1.2. Zamawiający wymaga dostarczania wyłącznie egzemplarzy, które nie zawierają dodatków, w szczególności w postaci książek, płyt CD i DVD,
z wyjątkiem dodatków dołączanych bezpiecznie ( wliczonych w cenę wydania podstawowego).
1.3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie codziennie do placówek bibliotecznych w godzinach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na rozszerzeniu dostawy prasy do 20% wskazanym w wykazie tytułów czasopism.
4. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
6. Dostawy sukcesywne wg zamówień. Termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniego numeru każdego tytułu za rok 2016.
7. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
8. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 20.11.2015 roku do godz. 11.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub listownie na adres Biblioteki.
9. Dodatkowych informacji udziela Lidia Pluta tel. (56) 622-66-42 w. 120.
10. Kryterium oceny ofert:
• cena – 100%
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
W kryterium „cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
„cena brutto”: liczba punktów = cena najniższa brutto / cena brutto oferty ocenianej x 100 pkt x 100%
Algorytym: C=CN/CBx100x100%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
11. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) określi cenę za całość zamówienia, w złotych polskich(PLN), brutto (cyfrowo i słownie).
12. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia
i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
13. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany
z uwzględnieniem wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. załączniki od nr 1.
14. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych uwag do wykazu tytułów – opisu przedmiotu zamówienia
(załączniki nr 1).
UWAGA: W przypadku braku dostępności określonych tytułów Wykonawca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego.
15. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
16. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
17. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedstawienia zestawienia czasopism wraz
z cenami jednostkowymi.

Link do dokumentu wraz z załącznikami: ZAM.3811.11.2015.ogl.pdf

Toruń, dnia 16.11.2015 r.

ZAM.3811.11.2015


WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę prasy polskiej”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem zapytań, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1
W przypadku gdy do oferty należy dołączyć Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia proszę o przesłanie go w formie edytowalnej

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia nie jest wymagalny na etapie składania ofert.
Zgodnie z zapisami pkt 17 Zapytania ofertowego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedstawienia zestawienia czasopism wraz z cenami jednostkowymi.
Ponadto do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym w celu uniknięcia niejasności Zamawiający w załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia usuwa kolumnę „wartość brutto” oraz nadaje nowe brzmienie w pkt. 8:
„8. Oferty pisemne należy składać do 20.11.2015 roku do godz. 11.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub przesyłać listownie na adres Biblioteki.
Powyższe informacje stanowią zmianę do Zapytania ofertowego i stanowią jego integralną część”.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.11.2015.odp1.pdf

ZAM.3811.11.2015

Toruń, dnia 16.11.2015 r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę prasy polskiej”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem zapytań, uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z załącznika nr 1- Opis przedmiotu

zamówienia tytułu:

1. Piękno & Pasja – zakończona sprzedaż

Jeśli nie będzie takiej możliwości to zwracam się z prośbą o pominięcie wyżej wymienionego tytułu w wycenie, albo inną propozycję rozwiązania danej kwestii.

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że z Załącznika Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wykreśla pozycję nr 93 „Piękno & Pasja.

Powyższe informacje stanowią zmianę do Zapytania ofertowego i stanowią jego integralną część.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.11.2015.odp2.pdf

Toruń, 27 listopada 2015 roku

ZAM.3811.11.2015


WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę prenumeraty wraz z systematyczną dostawą prasy polskiej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

GARMOND PRESS S.A.
ul. Lubicz 3
31 – 034 Kraków

za cenę 55 821,65 zł brutto.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM.3811.11.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-11-27 13:21:40
Dokument oglądany razy: 1086
Nie podlega Ustawie