A A A
SmodBIP

ZAM.3811.12.2015 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.12.2015


Toruń, dnia: 16.11.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (bez podatku od towarów usług – VAT).
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej w zakresie:
a) dostępu cyfrowego BRA – 6 szt,
b) dostępu cyfrowego PRA – 1 szt.
c) łączy analogowych - 14 szt.
1.2 Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem:
- 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne
- 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
- 64211000-8 Publiczne usługi telefoniczne
- 64211100-9 Usługi telefonii lokalnej
- 64211200-0 Usługi telefonii międzymiastowej
2. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić stałe, nieprzerwane i niezawodne połączenie telefoniczne i faksowe dla potrzeb Zamawiającego według kryteriów określonych poniżej.
1. Zamawiający wyklucza realizacje połączeń drogą radiową.
2. Wykonawca będzie zapewniał Zamawiającemu stały dostęp do połączeń lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz z numerami alarmowymi, informacyjnymi i biurem numerów.
3. Zestawienie zamawianych usług:
3.1. zachowanie istniejącego dostępu cyfrowego w budynku WBP – Książnicy Kopernikańskiej:
a) dostępu cyfrowego BRA – 6 szt,
b) dostępu cyfrowego PRA – 1 szt.
3.2. zachowanie istniejącego dostępu analogowego w filiach WBP – Książnicy Kopernikańskiej – 14 łączy analogowych.
3.3 Zachowanie obecnych numerów telefonicznych przypisanych do wszystkich lokalizacji.
4. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną związaną z ewentualną procedurą zmiany operatora i przeniesienie numerów w tym przeprowadzenie niezbędnych testów i prób oraz uruchomienie usługi (uruchomienie, podłączenie, eksploatacja).
5. Wykonawca zapewni całodobowe (dwudziestoczterogodzinne) pogotowie serwisowe z czasem podjęcia naprawy max. 2 godz. oraz usuwanie awarii w czasie maksymalnie do 24 godzin. Wszelkie koszty funkcjonowania serwisu ponosi Wykonawca
6. Dostęp wymieniony w pkt 3 fizycznie musi być realizowany drogą kablową. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z wykorzystaniem urządzeń radiowych (w tym zastosowania radiolinii, łącz internetowych, technologii VOIP)
7. Zakończenie sieci wykonawcy (operatora) zostanie zlokalizowane, jak obecnie, w pomieszczeniu centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego
8. Uruchomienie usługi (rozpoczęcie świadczenia usługi) nastąpi w sposób bezprzerwowy w stosunku do usługi świadczonej obecnie. Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwugodzinną (2 h) techniczną przerwę w dostępie do sieci telekomunikacyjnej (w czasie procedury zmiany operatora, jednak jedynie poza godzinami normalnego urzędowania Zamawiającego, tj. w dni powszednie od godziny 20.00 do godziny 6.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
9. Wykonawca zapewni (w ramach opłaty abonamentowej) i bez dodatkowego zgłoszenia ze strony Zamawiającego w szczególności blokadę dostępu do wszelkich usług o podwyższonej opłacie ze świadczeniem dodatkowym (m.in. nr 0300x, 0400x, 070x)
10. Wykonawca zapewni ponadto w ramach opłaty abonamentowej w szczególności:
a) świadczenie usług 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę poprzez umożliwienie realizacji połączeń telefonicznych z numerami lokalnymi i strefowymi, międzystrefowymi, międzynarodowymi, do sieci komórkowych oraz z numerami alarmowymi, informacyjnymi i biurem numerów.
b) taryfikację z dokładnością do 1 sekundy bez naliczania opłaty początkowej
c) prezentację numeru (CLIP)
d) możliwość blokady prezentacji numeru (CLIR)
11. Realizacja połączeń następować będzie bez konieczności wybierania prefiksu operatora.
12. Szacowane średniomiesięczne czasy połączeń w minutach:
- Połączenia lokalne i strefowe - 800
- Połączenia międzystrefowe - 120
- Połączenia międzynarodowe: 3
- Połączenia do sieci komórkowych – 200

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą, również ponoszonych przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich ( np. przejęcie obecnie posiadanej numeracji) – jeśli będą występowały.
14. Opłaty te powinny znaleźć się w pozycji „opłaty jednorazowe i pozostałe” w załączniku nr 1 – jeśli będą występowały.
15. Za świadczenie usług pobierana będzie zryczałtowana opłata, tzw. flat rate (opłata za dany okres rozliczeniowy nie może być uzależniona od poziomu wykorzystania standardowych jednostek rozliczeniowych) co najmniej na połączenia do sieci stacjonarnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz na połączenia do sieci telefonii komórkowej w Polsce.
16. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu szczegółowe wykazy realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu elektronicznego razem z fakturą
za dany okres rozliczeniowy, ewentualnie udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez stronę www lub na adres e-mail np. w formacie *.xls.
17. Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe (co najmniej raz w roku) przeglądy stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek.
18. Realizacja połączeń odbywać się będzie z zasadniczym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Zamawiającego, tj. w miarę możliwości bez wykonywania dodatkowych instalacji (np. wewnętrznych) w obiektach Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania takich prac – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich na własny koszt w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
19. W przypadku usług wymagających konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy, montażu i serwisu w okresie gwarancyjnym (nie krótszym niż czas obowiązywania umowy, będącej skutkiem rozstrzygnięcia niniejszego zapytania) na koszt Wykonawcy.
20. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę usług wymagających ingerencji sprzętowej lub programowej w posiadaną centralę abonencką Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac na własny koszt lub pokrycia kosztów niezbędnej ingerencji, w szczególności skonfigurowania centrali telefonicznej Zamawiającego oraz programu bilingowego tak, aby generował bilingi zgodnie ze stanem faktycznym.
21. W przypadku, gdy zaproponowane zostanie rozwiązanie, uwzględniające pozostawienie opłat za udostępnienie linii (abonamentów) u dotychczasowego operatora innego niż ten, w imieniu którego Wykonawca składa ofertę – należy podać sugerowaną wielkość tych abonamentów jako odrębnej pozycji zgodnie z załącznikiem nr 1a do zapytania ofertowego.
22. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę dodatkowych upustów nie wpływających bezpośrednio na zastosowane stawki, np. upustu od łącznej wielkości rachunku – należy złożyć informację o wielkości takiego upustu, warunkach i sposobie jego naliczania oraz ująć go w deklarowanej cenie usługi.
Wzór formularza, zawierającego oświadczenie o sposobie spełnienia wymagań określonych w zapytaniu stanowi załącznik nr 1.
23. Oferty nie zawierające wypełnionego i podpisanego formularza będą traktowane jako niekompletne, a więc nie spełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym i jako takie zostaną odrzucone.

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.
4. Termin wykonania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Cena oferty i kryteria oceny ofert:
1. Do obliczenia ceny ofertowej brutto zamówienia stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie formularza ilościowo- wartościowego (załącznik nr 1a zgodnie z objaśnieniami tam zamieszczonymi.
2. Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, cena oferty brutto nie stanowi wartości umowy. Cena ta będzie brana pod uwagę tylko do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej .
3. Wartość umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych połączeń danego rodzaju i poszczególnych cen określonych przez Wykonawcę w załączonym do oferty formularzu cenowym.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %
(najniższą cenę spośród złożonych /cena badanej oferty/ ofert x 100% * 100 pkt)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił w/w warunki, jeśli w szczególności wykaże on, że:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pózn. zm.);
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie
Wykonali min. 3 zamówienia w zakresie świadczenia usługi telefonii stacjonarnej o wartości min. 20.000 zł brutto każda.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu).
7. Wymagane dokumenty:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Zapytaniu, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z wykonawców) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Zaświadczenie powinno być wystawione przed upływem terminu składania ofert i ważne na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na Formularzu ofertowym - Załącznik nr1
2. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, gdy wykonawca jest osoba fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a ofertę w jego imieniu podpisuje pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
3. Cennik świadczonych usług.
4. Specyfikacja i parametry oferowanej usługi.


7. Pozostałe informacje:
1. Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 23.11.2015 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej”.
2) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
3) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
4) Termin związania ofertą –30 dni.
5) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
7) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentu: ZAM.3811.12.2015.ogl.pdf

Toruń, dnia 20.11.2015 r.


ZAM.3911.12.2015

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem pytań do Zapytania ofertowego przekazuje treść odpowiedzi w dokumentach poniżej:

Link do dokumentów ZAM.3811.12.2015.odp1.zip

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2015 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert – dnia 26.11.2015 roku do godz. 12.30.

Toruń, dnia 24.11.2015 r.


ZAM.3911.12.2015

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z wpływem pytań do Zapytania ofertowego przekazuje treść odpowiedzi:

Pkt 20 otrzymuje brzmienie:
"20. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę usług wymagających ingerencji sprzętowej lub programowej w posiadaną centralę abonencką Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac na własny koszt lub pokrycia kosztów niezbędnej ingerencji."

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 oraz nr 3.

Link do dokumentów: ZAM.3811.12.2015.odp2.zip

Toruń, dnia 25.11.2015 r.


ZAM.3911.12.2015

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w związku z aktualizacją do Zapytania ofertowego przekazuje załącznik nr 3:

Link do dokumentów ZAM.3811.12.2015.odp3.zip

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2015 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert – dnia 30.11.2015 roku do godz. 12.30.

ZAM.3811.12.2015

Toruń, 8 grudnia 2015 r.


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02 – 822 Warszawa

Za cenę brutto: 1 059,80 zł miesięcznie.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.

Link do dokumentu: ZAM.3811.12.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-12-08 14:13:07
Dokument oglądany razy: 1212
Nie podlega Ustawie