A A A
SmodBIP

ZAM.3811.07.2017 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 06.10.2017r.

ZAM.3811.07.2017

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
NIP: 8790177279, REGON: 871502106
tel.: (56) 622 57 01
fax: (56) 622 57 13
e-mail: sekretariat@książnica.torun.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-15.00
adres strony internetowej: bip.ksiaznica.torun.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO
i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szczegółowy wykaz materiałów biurowych zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2).
3. Zaproponowane w formularzu ceny jednostkowe poszczególnych artykułów muszą być zachowane przez cały okres trwania umowy.
4. Ilości wskazane w formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2) mają charakter szacunkowy. Dlatego też Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów biurowych Wykonawca zagwarantuje ich dostawę w cenach określonych w złożonej ofercie.
5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie przez Wykonawcę własnymi środkami transportowymi i na własny koszt.
IV. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
V. Warunki płatności
Zapłata należności za z tytułu dostawy każdego zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.
VI. Kryterium wyboru oferty
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
2. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości materiałów mają jedynie orientacyjny charakter. Tym samym nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu materiałów biurowych w podanej ilości.
VII. Forma złożenia oferty
1. Ofertę – wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz
z formularzem asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) należy składać do 12 października 2017 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21. Ofertę należy złożyć z formie pisemnej (osobiście, listownie) z dopiskiem na kopercie: „Oferta na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” lub w formie elektronicznej, w postaci skanu podpisanych i wypełnionych załączników, na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl; w tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy równocześnie przesłać złożone dokumenty w wersji papierowej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego udziela Małgorzata Różańska tel. (56) 622 66 42 wewn. 124.
2. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Link do dokumentów: ZAM.3811.07.2017.zip

Toruń 13.10.2017r.

Informacja o wyborze oferty.

Link do dokumentu: ZAM.3811.07.2017.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2017-10-13 13:29:29
Dokument oglądany razy: 746
Nie podlega Ustawie