A A A
SmodBIP

ZAM-3910-02-2011 Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową wraz z stałym dostępem do Internetu drogą kablową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Toruń: Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową wraz z stałym dostępem do Internetu drogą kablową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Numer ogłoszenia: 39122 - 2011;

data zamieszczenia: 08.03.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową wraz z stałym dostępem do Internetu drogą kablową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I) Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową w zakresie telefonii stacjonarnej dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. II) Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu drogą kablową dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 62.42.10.00-1, 64.21.11.00-8, 64.21.11.00-9, 64.21.12.00-0, 64.21.20.00-5, 64.21.42.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 - ze zmianami).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub nadal wykonuje co najmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie), które dotyczą wykonywania usług telekomunikacyjnych, wykonywanych w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy (w przypadku usług wykonywanych - liczony będzie czas od rozpoczęcia świadczenia usługi do daty poświadczenia prawidłowego jej wykonywania), o wartości nie mniejszej niż 3.000 zł brutto miesięcznie każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) wypełniony formularz wartościowo - ilościowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ dla odpowiedniej części zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie warunków jej wykonania, w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów: a. z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, b. konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających im wykonywanie powierzonych czynności, c. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, organizacyjna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawarta umową. d. przekroczenia w okresie obowiązywania umowy szacowanej ilości jednostek taryfikacyjnych ( w przeliczeniu na minuty) - zwiększenie wartości umowy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej umowy 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, pok. nr 21 (sekretariat I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentu: ZAM-3910-02-2011.zip

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert zgodnie z "Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia"

Link do dokumentu: ZAM-3910-02-2011.odp1.pdf

Toruń, dnia 12.04.2011 r.


Numer sprawy ZAM/3910/02/2011

WG ROZDZIELNIKA


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową wraz z stałym dostępem do Internetu drogą kablową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową wraz z stałym dostępem do Internetu drogą kablową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" w części nr II, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
UL. T.WENDY 7/9
81-341 GDYNIA


Uzasadnienie: jedyna ważna oferta w poszczególnych częściach zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawcę – FREECONET TLENOFON S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 oraz odrzuceniu złożonej przez niego oferty .
Uzasadnienie prawne:
Podstawa prawną Wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), który stanowi , iż z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert".
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w punkcie VIII ust. 3 SIWZ Zamawiający wskazał iż, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy m. in. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, w tym do złożenia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Do oferty zostało załączone oświadczenie dotyczące spełnienia w/w warunku.
Art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowi iż, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 31.03.2011 r. do wyjaśnienia treści złożonego dokumentu, tj. wskazania przyczyn z powodu których Wykonawca nie może przedstawić opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w terminie najpóźniej do dnia 05.04.2011 r. godz. 12.00.
Z przesłanych dokumentów wynika, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje w okresie od 29.03.2011 r. do 28.03.2012 r., a termin składania ofert upływał w dniu 25.03.2011 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP „złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 100 % cena .
Zamawiający poniżej przedstawia tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta niepodległa odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.


WYKONAWCA uzyskane punkty 
Kryterium cena waga 100 % Cena oferty

                        100,00           145.314,00


Oferta oznaczona nr 1
złożona przez:
NETIA S.A
UL. POLECZKI 13
02-822 WARSZAWA


Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu części I przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowej części postępowania cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Link do dokumentu: ZAM-3910-02-2011.wybor.pdf

Ogłoszenia:

  1. ZAM-3910-02-2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.03.2011 15:27)
Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-04-12 15:42:21
Dokument oglądany razy: 2183
Podlega Ustawie