A A A
SmodBIP

ZAM-3910-03-2011 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Numer ogłoszenia: 37950 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest przedstawienie przez Wykonawcę propozycji maksymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w opcjach ubezpieczenia: śmierć ubezpieczonego, leczenia szpitalnego, poważnych zachorowań, operacji oraz zdarzeń wymienionych w tabeli Nr 1 i Nr 2, za które Wykonawca przy wymienionej deklarowanej składce miesięcznej za ubezpieczenie w wysokości nie wyższej niż 45,00 PLN chce chronić życie i zdrowie ubezpieczonego pracownika Zamawiającego. Zamawiający oczekuje na przedstawienie propozycji oferty ubezpieczenia zawierającą maksymalne warunki ubezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby przedstawione w SIWZ zapisy traktowane jako Szczególne Postanowienia Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Członków ich Rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu stanowiły treść uzgodnienia w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zapisy odbiegające od treści Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na życie oferowanego w warunkach standardowych (o.w.u) Wykonawca uzna za uzgodnione i z chwilą akceptacji treści zamówienia przetargowego (SIWZ) uzna je i przejmie do realizacji przez okres trwania umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Szczególnych Postanowień, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia - Wykonawcy (zakładu ubezpieczeń) decydujące znaczenie będzie posiadać treść Szczególnych Postanowień Grupowego Ubezpieczenia odzwierciedlających wolę Zamawiającego działającego w imieniu i na rzecz ubezpieczonych pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na podstawie Art. 65 § 2 kodeksu cywilnego w związku z Art. 805 kodeksu cywilnego. Szczególne Postanowienia i ich treść podane w treści SIWZ zawierają zmodyfikowane warunki ubezpieczenia przedstawione tylko i wyłącznie dla wymienionej grupy pracowniczej - odbiegające od standardów przyjętych w o.w.u. oferowanego produktu ubezpieczeniowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we załączniku nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia dodatkowych osób (pracowników lub członków ich rodzin). 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 3. Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających składek nie wyższych, niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji organu nadzoru do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej trzy (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), polegające na grupowym ubezpieczeniu na życie o wartości co najmniej 200.000 zł brutto każda za okres 24 miesięcy.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddziałem/filią/delegaturą/przedstawicielstwem w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, tj. w Toruniu, czynnym minimum 5 dni w tygodniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w III kwartale 2010 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Oświadczenie o dysponowaniu oddziałem/filią/delegaturą/przedstawicielstwem w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, tj. w Toruniu, czynnym minimum 5 dni w tygodniu. b) Oświadczenie o posiadaniu w III kwartale 2010 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. c) wypełniony formularz oferty
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 10
• 2 - Wysokości świadczeń - 90
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany dotyczące terminów płatności składki. 2. Zmiana wysokości składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem. 3. Zmiany dotyczącej liczby jednostek organizacyjnych zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształceń, wyodrębnienia, połączenia lub likwidacji. 4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji. 5. Korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 7. jeżeli do ubezpieczenia grupowego przystąpi mniej niż 50% przewidywanej liczby pracowników Zamawiającego w okresie 2. miesięcy od początku okresu ubezpieczenia, w takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, pok. nr 21 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.zip

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.odp1.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.formularz.doc

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.formularz.odt

Toruń, dnia 23.03.2011 r.


Numer sprawy ZAM/3910/03/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
COMPENSA TU Na Życie S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP
Al. Jerozolimskie 162
02-342 WARSZAWA


Liczba uzyskanych punktów: 192,00


Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga 10 %, Kryterium Wysokość świadczeń waga 90%,  Łącznie


Oferta oznaczona nr 1
złożona przez:
COMPENSA TU Na Życie S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP
Al. Jerozolimskie 162
02-342 WARSZAWA

18,00  174,00  192,00


Oferta oznaczona nr 2
złożona przez:
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A
Al. Jana Pawła II 24
00-133 WARSZAWA


20,00  164,00  184,00

UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.wybor.pdf

Toruń, dnia 08.04.2011 r.


Numer sprawy ZAM/3910/03/2011

WG ROZDZIELNIKA


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopemikańskiei w Toruniu.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.l w związku z art. 181 ust. 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu ponownej oceny złożonych ofert w postępowaniu na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
COMPENSA TU Na Życie S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

Al. Jerozolimskie 162

02-342 WARSZAWA


Liczba uzyskanych punktów: 192,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Wykonawca    uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert, Łącznie

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

COMPENSA TU Na Życie S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

Al. Jerozolimskie 162

02-342 WARSZAWA

 Kryterium cena waga 10%  18,00 Kryterium Wysokość świadczeń 90% 174,00 Łącznie 192,00

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE s.a.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 WARSZAWA

Kryterium cena waga 10% 20,00 Kryterium Wysokość świadczeń 90% 164,00 Łącznie 184,00

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.wybor2.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2011.ogl.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-04-22 12:46:55
Dokument oglądany razy: 2163
Podlega Ustawie