A A A
SmodBIP

ZAM-3910-05-2011 Wykonanie prac konserwatorskich niezbędnych do realizacji zadania pn. Zachować skarby.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 12.04.2011r.

Toruń: Wykonanie prac konserwatorskich niezbędnych do realizacji zadania pn. Zachować skarby.
Numer ogłoszenia: 75216 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwatorskich niezbędnych do realizacji zadania pn. Zachować skarby..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie konserwacji niepowtarzalnych materiałów rękopiśmiennych zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, cennych dla kultury i historii Torunia, Polski i Europy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Konserwacją zostanie objęty zespół 20 rękopisów z XVI, XVII i XVIII wieku, w skład którego wchodzi: 17 sztambuchów, 1 diariusz, 1 itinerarium oraz 1 historyczno - geograficzno - polityczny opis Polski. Wszystkie wytypowane obiekty mają jednorodne zniszczenia, które powstały w wyniku zainfekowania w przeszłości grzybem domowym z rodziny podstawczaków wywołującym tzw. puszystą destrukcję. Zainfekowany grzybem papier utracił swoje właściwości fizyczne (wytrzymałościowe), stał się bibulasty i puszysty, co sprawia, że jego fragmenty z łatwością odpadają od zdrowego bloku książki. Na wielu kartach występują ponadto plamy grzybowe, przebarwienia i zacieki. Wiele użytych atramentów spowodowało silne zniszczenia określane jako wżery atramentowe. 3. Konserwację należy wykonać z uwzględnieniem opracowania p. mgr Mirosławy Wojtczak OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ KONSERWATORSKICH ORAZ WYTYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA PN. ZACHOWAĆ SKARBY , stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Na sam proces konserwacji składać się będą następujące działania: a) opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorsko - restauratorskich, b) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów przed konserwacją, c) założenie dokumentacji konserwatorskiej, d) przeprowadzenie właściwej konserwacji równolegle z prowadzeniem dzienniczka prac konserwatorskich i wykonaniem zdjęć podczas prac, e) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów po konserwacji, f) uzupełnienie i końcowe opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Dokumentację konserwatorską wraz z oświadczeniami o jej kompletności Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z obiektami po konserwacji. Komplet dokumentacji powinien zawierać wersję papierową i wersję elektroniczną zapisaną w formacie *.pdf - tekst i *.jpg - obrazy. 4. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy program konserwatorsko-restauratorskich do akceptacji. 5. Zamawiający w opracowaniu: OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ KONSERWATORSKICH ORAZ WYTYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA PN. ZACHOWAĆ SKARBY, podaje tylko ogólny zakres prac. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W szczególności celem dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zbadać stan zachowania zbiorów objętych zamówieniem oraz sporządzić na tej podstawie kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca. 8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić bieżący zakres prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskazać osoby, które wykonują prace przy konkretnym obiekcie. 9. Koszty transportu z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 10. Odbiór ostateczny zbiorów po konserwacji odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ oraz zawarte w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 12. Z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia tj. wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca obowiązany jest dochować najwyższej staranności w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. Przedmiot zamówienia wykonać należy zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ KONSERWATORSKICH ORAZ WYTYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA PN. ZACHOWAĆ SKARBY. 13. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane od Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 14. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na okres minimum 48 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 15. Niedopuszczalna jest zmiana miejsca wykonywania prac konserwatorskich poza siedzibe Wykonawcy. 16. Zadanie finansowane jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - opracowanie założeń konserwatorskich oraz wytycznych niezbędnych do wykonania zadania pn. Zachować skarby, realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu dziedzictwo kulturowe priorytet wspieranie działań muzealnych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1, 92.52.21.00-7, 78.31.10.00-0, 78.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przynajmniej trzech usług (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonywane należycie), polegających na konserwacji papierów zabytkowych, starodruków, rękopisów o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) dysponuje pracownią konserwatorską spełniającą następujące warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia prac konserwatorskich: 1/ posiada doprowadzenie i odprowadzenie wody, 2/ wyposażona jest w następujący sprzęt i narzędzia: a) filtr do wody bieżącej, b) Ph-metr, c) destylarkę, d) stół niskociśnieniowy, e) stół podświetlany, f) 2 prasy, g) maszynę do uzupełniania ubytków masą papierową, h) komorę fumigacyjną, i) urządzenia zabezpieczające zbiory Zamawiającego przed kradzieżą i pożarem; monitorowane całodobowo systemy sygnalizacji włamania i pożaru (zgodnie z Dz.U. Nr 193 z 2003 r., poz. 1892).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi tytuł magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych w zakresie Konserwacji papieru i skóry, legitymującymi się co najmniej 10 letnią praktyką zawodową w zakresie konserwacji papierów zabytkowych oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich restauratorskich oraz prowadzenia badań konserwatorskich na zabytkach ruchomych, wynikające z § 7 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
oświadczenie dot. dysponowaniem pracownią konserwatorską
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) opracowanie dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia - program prac konserwatorskich załącznik 1a do SIWZ; c) harmonogram prac; d) kosztorys ofertowy;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w następujących przypadkach: 1) wystąpienia konieczności zmiany technologii prowadzenia prac, wynikającej ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionej w trakcie realizacji umowy; 2) w przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad obiektów Zamawiający może żądać obniżenia ceny. W/w przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentów: ZAM-3910-05-2011.zip

Toruń, dnia 22.04.2011 r.

Numer sprawy ZAM/3910/05/2011

WG ROZDZIELNIKA

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac konserwatorskich niezbędnych do realizacji zadania pn. „Zachować skarby”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej ofertY niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.


Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Link do dokumentu: ZAM-3910-05-2011.uniew.pdf

Toruń 29.04.2011r

Numer sprawy ZAM/3910/05/2011

WG ROZDZIELNIKA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dokument w odnośniku poniżej:

Link do dokumentu: ZAM-3910-05-2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-04-29 15:24:56
Dokument oglądany razy: 2254
Podlega Ustawie