A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 2020-11-16 14:56:12, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanietresci

ADM.3810.04.2020 Dostawa energii elektrycznej dla WBP - Książnicay Kopernikańskiej w Toruniu.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ADM.3810.04.2020

Toruń 09.11.2020r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu: Dostawę energii
elektrycznej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 608258-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu,
krajowy numer identyfikacyjny 87150210600000, ul. ul. Słowackiego 8 , 87-100 Toruń, woj. kujawsko-
pomorskie, państwo Polska, tel. 566 226 642, e-mail d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl, faks 566 225 713.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ksiaznica.torun.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun, www.bip.ksiaznica.torun.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W wersji papierowej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, Słowackiego 8, 87-100 Toruń
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej dla
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Numer referencyjny: ZAM.3810.04.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
1.282.500,00 kWh w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i jej jednostek organizacyjnych – filii zlokalizowanych na terenie
miasta. 2. Lokalizację, dane techniczne punktów poboru i całkowite, szacunkowe zużycie energii
elektrycznej w okresie styczeń – grudzień 2019 r. zawarto w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 3.
Zapotrzebowanie na zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, określone w pkt. 1
niniejszego rozdziału zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w 2019 r. i ma
charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Dlatego też Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. 4. Pomiar
pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywa się za pomocą układów pomiarowo –
rozliczeniowych. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać
się będzie według wskazań tych układów pomiarowo – rozliczeniowych. 5. Szczegółowy opis i zakres
zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 750000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art.
32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 877, 1086 i
1378, 1565). 2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada lub będzie posiadać umowę dystrybucyjną z
OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do PPE należących do Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby; 2. Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu
zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydana Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ustawa z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 883, 843, 875, 1086 i 1378). 2.
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada lub będzie posiadać umowę dystrybucyjną z OSD,
umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do PPE należących do Zamawiającego za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy
pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść
przelewem na konto nr rachunku 14 1160 2202 0000 0000 7128 4688 , z dopiskiem na przelewie:
„Wadium w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz –
oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści
gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach i na warunkach przewidzianych w SIWZ, tj.: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) zmiany
podatku VAT lub podatku akcyzowego – Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki
podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym; 3) wprowadzenia
zmian w opłatach za wykonywanie usługi korzystnych dla Zamawiającego; 4) zwiększenia lub
zmniejszenia punktów odbioru energii wymienionych w załączniku; 5) przewiduje się możliwość zmiany
treści zawartej umowy poprzez ustalenie innej taryfy dla potrzeb serwerowni. 6) przewiduje się
możliwość zmiany treści zawartej umowy poprzez ustalenie innej taryfy dla systemu wentylacji i
klimatyzacji, która pozwoli na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej 7) zmiany Umowy w
zakresie zmiany cen jednostkowych są dopuszczalne tylko w przypadku zmiany kosztów wpływających
na kalkulację cen energii elektrycznej wynikających ze zmian w przepisach prawnych dotyczących
podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków
związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów
wpływających na koszt energii elektrycznej. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej
(aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Link do dokumentów: ADM.3810.04.2020.zip

Toruń 12.11.2020r.

Poprawka omyłki pisarskiej.

12.11.2020
1/1
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
608258-N-2020
Data:
09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Krajowy numeridentyfikacyjny 87150210600000, ul. ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie,państwo Polska, tel. 566 226 642, e-mail d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl, faks 566 225 713.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ksiaznica.torun.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt:
4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznymszacowanym wolumenie 1.282.500,00 kWh w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 dlaWojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i jej jednostekorganizacyjnych – filii zlokalizowanych na terenie miasta.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej ołącznym szacowanym wolumenie 1.282.500,00 kWh w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2023 dlaWojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i jej jednostekorganizacyjnych – filii zlokalizowanych na terenie miasta.

Link do dokumentów: ADM.3810.04.2020.popr1.zip

Toruń 16.11.2020r.

Informacja o zmianie treści SIWZ.

Link do dokumentów: ADM.3810.04.2020.popr2.zip

16.11.2020
1/1
Ogłoszenie nr 540228178-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
608258-N-2020
Data:
09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Krajowy numeridentyfikacyjny 87150210600000, ul. ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie,państwo Polska, tel. 566 226 642, e-mail d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl, faks 566 225 713.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-17, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków,ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składaniawniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2020-11-16 14:56:12
Dokument oglądany razy: 58
Podlega Ustawie