A A A
SmodBIP

ZAM-3910-06-2011 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


Numer ogłoszenia: 147002 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz w ramach realizowanych projektów promujących kulturę literacką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do siwz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1) Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2) Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub nadal wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.(potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie). UWAGA: Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługi o łącznej wartości min. 50.000 zł brutto łącznie każda polegające na obsłudze gastronomicznej i hotelarskiej grup zorganizowanych (min. 20 osobowych). Warunek jest jednocześnie kryterium oceny ofert zgodnie z art. 5 ust. 1 i maksymalna ilość usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 2-5 - 5 pkt i od 6-9 - 15 pkt.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
a) decyzję nadającą kategorię hotelu, b) dokument Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania zakładu (lokalu) Wykonawcy, w którym przygotowywane są posiłki, potwierdzający spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych, określonych w odniesieniu do przygotowywania posiłków w zakresie zbiorowego żywienia na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Wykonawca może zamiast w/w dokumentu, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedziby w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 30
• 2 - cena obiadu - 30
• 3 - odległość od siedziby zamawiającego - 20
• 4 - doświadczenie wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: a) wprowadzenia zmian podatku VAT w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian, b) zaistnienia potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia ilości dób hotelowych oraz ilości wyżywienia, c) zaistnienia okoliczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, d) ) zaistnienia okoliczności zmiany terminów wykonywania umowy,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, sekretariat (pok. nr 21).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2011.zip

Zmiana do siwz: W rozdziale 17  ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Ocena ofert w zakresie przestawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana zgodnie z:
cena doby hotelowej:


          najniższa cena doby hotelowej spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 30 pkt
                                                     cena oferty badanej

cena obiadu:


                  najniższa cena obiadu spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
C= ---------------------------------------------------------------------------------------------------- X 30 pkt
                                                     cena oferty badanej

odległość od siedziby zamawiającego:


    odległość w metrach siedziby* Wykonawcy od siedziby Zamawiającego badanej oferty
C= --------------------------------------------------------------------------------------------------------X 20 pkt
 odległość w metrach do siedziby Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego

*przez siedzibę zamawiający rozumie miejsce wykonywania działalności gospodarczej

doświadczenie wykonawcy:

maksymalna ilość usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 2-5 – 5 pkt i od 6-9 – 15 pkt.

Toruń, dnia 15.06.2011 r.


Numer sprawy ZAM/3910/06/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na „Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:


ORBIS S.A.
UL. BRACKA 16
00-028 WARSZAWA
ORBIS S.A.
ODDZIAŁ HOTEL MERCURE HELIOS


Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy p.z.p., czyli przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Link do dokumentu: ZAM-3910-06-2011.wybor.pdf

Ogłoszenia:

  1. ZAM-3910-06-2011 Ogłoszenie powiązane (07.06.2011 14:52)
Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-06-15 22:23:30
Dokument oglądany razy: 1941
Podlega Ustawie