A A A
SmodBIP

ZAM-3910-01-2011 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Toruń: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Numer ogłoszenia: 4434 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we załączniku nr 7 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie), polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych lub budowlano-wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie obiektu użyteczności publicznej, dla którego wartość robót budowlanych wyniosła minimum 5.000.000 zł brutto każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje: a) Kierownika Zespołu - Projektanta wiodącego Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu - kierowanie zespołem projektowym przy min. 1 zakończonym zadaniu, polegającym na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto b) Projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu c) Projektanta w branży sanitarnej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu d) Projektanta w branży elektrycznej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu Przez ważne uprawnienia budowlane do projektowania rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) opracowanie dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia (jakość, wartość techniczna) podlegające ocenie - szczegółowo opisane w Kryteriach oceny ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - Jakość - 20
• 3 - Wartość techniczna - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) obiektywne zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; b) zmiana podatku VAT;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, POK. NR 21 (SEKRETARIAT).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie niniejszego zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa kujawsko - pomorskiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Link do dokumentu: ZAM-3910-01-2011.zip

Link do dokumentu z wyjaśnieniami nr 1: ZAM-3910-01-2011.odp1.pdf

Link do dokumentu z wyjaśnieniami nr 2: ZAM-3910-01-2011.odp2.zip

Toruń, dnia 26.01.2011 roku


ZAM/3910/01/2011


Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu , jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku oczywistą omyłka pisarską niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W pkt 18.2.1 SIWZ”


jest:


„Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X+Y) x 5 gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty.”


winno być:


„Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 5 gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty.”

Powyższa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3.a/a


Ogłoszenia:

  1. ZAM/3910/01/2011 Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (25.02.2011 12:49)
Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-06-27 14:41:30
Dokument oglądany razy: 2812
Podlega Ustawie