A A A
SmodBIP

ZAM-3910-04-2011 : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Numer ogłoszenia: 44960 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały są wykonywane należycie), polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych lub budowlano-wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie obiektu użyteczności publicznej, dla którego wartość robót budowlanych wyniosła minimum 5.000.000 zł brutto każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje: a) Kierownika Zespołu - Projektanta wiodącego Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu - kierowanie zespołem projektowym przy min. 1 zakończonym zadaniu, polegającym na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto b) Projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu c) Projektanta w branży sanitarnej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu d) Projektanta w branży elektrycznej Osoba taka musi posiadać: - wykształcenie wyższe techniczne, - ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu Przez ważne uprawnienia budowlane do projektowania rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) opracowanie dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia (jakość, wartość techniczna) podlegające ocenie - szczegółowe opisane w Kryteriach oceny ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - Jakość - 30
• 3 - Wartość techniczna - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zmiana umowy możliwa będzie w szczególności, gdy: a) wystąpią obiektywne zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; b) zostanie ustawowo zmieniona stawka podatku VAT; c) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą możliwości uzyskania niezbędnych dokumentów, uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania z przyczyn niezależnych od obu stron, d) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno- prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron, e) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, pok. nr 21 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się współfinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.zip

Toruń 16.03.2011 roku

ZAM-3910-04-2011

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu , jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uzupełnia treść specyfikacji o rysunki i plany inwentaryzacyjne.

UWAGA: Rysunki i plany zamieszczone w załączniku zostały sporządzone w 2005 roku i wymagają weryfikacji ze stanem faktycznym.

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.inw.zip

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert zgodnie z "Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia"

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.odp1.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.tab1.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.zal1.doc

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.zal1.odt

Link do dokumentu: ZAM-3910-04-2011.wybor.pdf

Ogłoszenia:

  1. ZAM-3910-04-2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.03.2011 16:15)
Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-06-27 14:43:19
Dokument oglądany razy: 2600
Podlega Ustawie