A A A
SmodBIP

ZAM-3910-07-2011 Dostawa energii elektrycznej

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Dostawa energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 154892 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej (CPV: 09300000-2) do punktów odbioru oraz parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ . Opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Tym samym nie stanowi ono dla zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Pomiar pobieranej przez zamawiającego energii elektrycznej odbywa się za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań tych układów pomiarowo - rozliczeniowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) druk oferty (wymaganą treść oferty przedstawia formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ); 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części VI; 3) (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisania oferty jeżeli Wykonawca reprezentowany jest w sposób odmienny niż to wynika z wpisu do właściwego rejestru.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienia siły wyższej; 2) zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego; 3)wprowadzenia zmian w opłatach za wykonywanie usługi korzystnych dla Zamawiającego 4) zwiększenia lub zmniejszenia punktów odbioru energii wymienionych w załączniku 5) przewiduje się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nie nastąpi skuteczne rozwiązanie dotychczasowej umowy kompleksowej oraz podpisanie umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji. 6) przewiduje się możliwość zmiany treści zawartej umowy poprzez ustalenie dla potrzeb serwerowi innej taryfy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiazniac.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, I pietro sekretariat, pok. nr 21..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2011.zip

Toruń, dnia 17.06.2011 roku

ZAM/3910/07/2011
WG ROZDZIELNIKA


Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu , jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, których wyjaśnienie spowoduje zmianę treści specyfikacji przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 24.06.2011 roku do godz. 10:00.


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Otrzymują:
1.Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3.a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2011.przedl.pdf


Toruń, dnia 22.06.2011 roku


ZAM/3910/07/2011
WG ROZDZIELNIKA


Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpływem zapytań do treści SIWZ przekazuje w załączeniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.


Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 01.07.2011 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2011 r. w siedzibie zamawiającego w Toruniu przy
ul. Słowackiego 8, sala 24 (I piętro), o godz. 12.30. Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2011.odp.pdf

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2011.przedl2.pdf

Toruń, dnia 13.07.2011 r.


Numer sprawy ZAM/3910/07/2011

WG ROZDZIELNIKA


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu na „Dostawę energii elektrycznej” została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
Oferta Nr 3:
ENERGA OBRÓT S.A.
UL. Mikołaja Reja 29
80-870 GDAŃSK


Liczba uzyskanych punktów: 100,00
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA uzyskane punkty Kryterium cena waga 100 % Łącznie


Oferta Nr 1:
PKP ENERGETYKA
UL. HOŻA 63/67
00- 681 WARSZAWA                                  99,36 99,36

Oferta Nr 2
RWE POLSKA S.A
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41
00-347 WARSZAWA
Centrum Obsługi Klienta Biznesowego
Ul. S. Rychlińskiego 2
00-620 WARSZAWA                                  95,65 95,65


Oferta Nr 3
ENERGA OBRÓT S.A.
UL. Mikołaja Reja 29
80-870 GDAŃSK                                      100,00 100,00


UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.


Zgodnie z norma prawną art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-07-13 14:50:46
Dokument oglądany razy: 2522
Podlega Ustawie