A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-09-2011 - Wydanie czasopisma Folia Toruniensia tom 11 /2011.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM/3911/09/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi w zakresie realizacji zadania p.n. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 11 /2011.
Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i druk czasopisma „Folia Toruniensia nr 11/2011”.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) skład, wprowadzenie dwóch korekt wydawniczych, łamanie stron i przygotowanie komputerowe publikacji „Folia Toruniensia nr 11/2011”do naświetleń i druku,
2) opracowanie graficzne,
3) przygotowanie do druku (separacja barwna, naświetlanie, skanowanie ilustracji),
4) druk i oprawa wydawnicza,
5) dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego.
6) termin wykonania: 15.11.2011 roku,
7) czasopismo wydane będzie wg istniejącego projektu (prawa autorskie posiada wydawca).
8) publikacja winna spełniać następujące parametry:

- format : 24 cm (wysokość) x 17cm (szerokość),
- okładka: karton 300 g/m2, kolory 2 + 0, uszlachetniona jednostronnie folią matową,
- środek: papier offset 90 g/m2, kolory 1+1, objętość ok. 180 stron (+/- 20%),
- oprawa szyta nićmi i klejona,
- nakład: 300 egz.
9) materiały po korekcie autorskiej zostaną przekazane Wykonawcy do dnia 30.09.2011 r.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY POSIADANIA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DRUKU. (prosimy o załączenie do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia).
Wykonawcy, którzy wykonywali zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia otrzymają dodatkowe punkty.

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Lidia Pluta od pn. – pt. w godz. od 10:00 do 15:00 tel.: (56) 622 57 01, l.pluta@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska od pn – pt w godz.
od 9:00 do 15:00 tel.: (56) 622 66 42 wew. 124 d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, pokój nr 21, do dnia 20.07.2011 roku do godz. 10.00 , w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem „Oferta na zadanie – Folia Toruniensia” wraz kosztorysem wykonania.

6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem spełnienia wymagań i warunków przedmiotowego zamówienia.

8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

9. Termin związania ofertą: 30 dni

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-09-2011.pdf

Toruń, dnia 20 lipca 2011 roku

ZAM/3911/09/11

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie usługi związanej z realizacja zadania pn. Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 11/2011 uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

TAKO Tomasz Klejna
ul. Słowackiego 71/5
87-100 TORUŃ

za cenę 5.535,00 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a


Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-09-2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-07-20 14:32:39
Dokument oglądany razy: 1828
Nie podlega Ustawie