A A A
SmodBIP

ZAM-3910-07-2010 Prenumerata prasy wraz z systematyczną dostawą w 2011r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy wraz z systematyczną dostawą w 2011
Numer ogłoszenia: 374682 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznica.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy wraz z systematyczną dostawą w 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę wraz z systematyczną dostawę prasy polskiej za rok 2011 w ilościach i tytułach zgodnych z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełnionego i podpisanego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony (dla odpowiedniej części przedmiotu zamówienia) i podpisany formularz cenowy zgodny ze wzorem formularza cenowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty, 2) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. 3) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz zakresu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) zmiany stawki podatku VAT; c) zmiany ilości wydań poszczególnych tytułów prasy i orzecznictwa i/lub zmian cen jednostkowych zamawianych tytułów dokonanych przez wydawców; d) wszelkich innych zmian wydawniczych, jak np. zmiana typu prenumeraty, połączenie tytułów, niezależnych od stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WBP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: BP - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Link do dokumentów: ZAM-3910-07-2010.zip

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2010.pyt.pdf

ZAM/3910/07/10

Toruń, dnia 03.12.2010 roku

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prenumeratę prasy wraz z systematyczna dostawą” działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotowego postępowania złożonej przez Wykonawcę – „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 23 z ceną ofertową 57.588,82 zł brutto i łączną ilością 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca ten spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, wszystkie w wyznaczonym terminie składania ofert.


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
L.P. NAZWA WYKONAWCY ADRES CENA OFERTY (ZŁ) Ilość punktów w kryterium cena - waga kryterium 100% RAZEM
1 „RUCH” S.A. Ul. Wronia 23     57.588,82 100 100
00-958 WARSZAWA
2 GARMOND PRESS S.A. Ul. Lubicz 3    61.035,06    94,35   94,35
31-034 KRAKÓW

Zamawiający informuje, że żaden wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 unieważnia przedmiotowe postępowanie w części II, gdyż w przedmiotowej części nie złożono żadnej oferty.

Link do dokumentu: ZAM-3910-07-2010.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2010-12-03 15:45:50
Dokument oglądany razy: 2229
Podlega Ustawie