A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-11-2011 Zapytanie ofertowe na dostawę książek stanowiących uzupełnienie księgozbioru.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM/3911/11/2011


Toruń, dnia: 09.09.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe na dostawę książek stanowiących uzupełnienie księgozbioru..


1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa książek stanowiących uzupełnienie księgozbioru – zgodnie z wykazem tytułów.

2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: do 45 dni od daty podpisania umowy

4. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W przypadku braku dostępności poszczególnych tytułów Zamawiający dopuszcza zmianę tytułów zawartych w wykazie .
3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Iwona Drzewiecka
i.drzewiecka@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja cenowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 21.09.2011 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Dostawa książek”. Wyliczona przez Wykonawcę, cena oferty brutto nie stanowi wartości umowy. Cena ta będzie brana pod uwagę tylko do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wartość umowy, nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na finansowanie zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczy na finansowanie zamówienia stanowić będzie maksymalną wartość brutto umowy po uwzględnieniu rabatu udzielonego przez Wykonawcę.
5) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania propozycją cenową –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.


10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,
- wykaz książek

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-11-2011.zip

Toruń, dnia 04 października 2011 roku

ZAM/3911/11/11

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę książek uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Firmę Handlowo - Księgarską "STAŃCZYK"

ul. Ks. Ściegiennego 32

37 - 464 STALOWA WOLA

za cenę 7.322,87 zł brutto.

Otrzymują:

1. Adresat

2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-11-2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-10-04 14:45:43
Dokument oglądany razy: 1991
Nie podlega Ustawie