A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-13-2011 Dostawa programu do monitorowania sieci NetCrunch 6 Premium

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

ZAM/3911/13/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę oprogramowania..

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa programu do monitorowania sieci NetCrunch 6 Premium (300 węzłów + 1 konsola)


2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) roczna pomoc techniczna (telefonicznie oraz mailem)
2) uaktualnienia wersji zakupionej
3) uaktualnienie do nowszej wersji programu, jeżeli pojawi się ona w ciągu trwania gwarancji
4) termin wykonania: 7 dni od daty złożenia zamówienia,

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Jacek Macierzyński j.macierzyński@ksiaznica.torun.pl - w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania


5. Termin i miejsce składania ofert:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu Słowackiego 8, 87-100 Toruń, I piętro, pokój nr 21, do dnia 29.09.2011 roku do godz. 10.00 , w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem „Oferta na oprogramowanie”.

6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem spełnienia wymagań i warunków przedmiotowego zamówienia.

8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

9. Termin związania ofertą: 30 dni

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2011.pdf

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-13-2011.uniew.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-10-07 13:59:32
Dokument oglądany razy: 1751
Nie podlega Ustawie