A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 20.02.2013 11:19 z powodu:

usuniecie

ZAM-3911-27-2010 Wykonanie systemu kontroli dostępu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Toruń 5.11.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu kontroli dostępu.

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie systemu kontroli dostępu w WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8

W zakres prac wchodzą:
- montaż bramki w przejściu z holu na główną klatkę schodową (szerokość przejścia wynosi 1,50 m),
bramka powinna działać w obie strony,
bramka powinna posiadać estetyczny wygląd i pasować do istniejącej balustrady schodów (balustrada malowana na jasno popielaty kolor, poręcze ze stali kwasoodpornej, polerowane)
- montaż dwóch czytników kontroli dostępu (otwieranie za pomocą kart zbliżeniowych, oraz klawiatura numeryczna umożliwiająca otwarcie za pomocą kodu),
- montaż przewodowego bądź zdalnego sterowania umożliwiającego otwarcie bramki osobom postronnym poprzez pracowników ochrony z portierni znajdującej się w holu oddalonej o 9 m,
-montaż zasilania do wykonanego systemu,
-system należy wyposażyć w awaryjny przycisk bądź inne urządzenie które w sytuacji awaryjnej (ewakuacja) pozostawi bramkę otwartą i umożliwi swobodne przejście osób w obie strony,

2. Termin realizacji (wymagany, pożądany):
30 dni od daty podpisania umowy


3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Informacje dodatkowe:

1) Wymagany okres gwarancji:
- na wykonawstwo - 36 m-cy
- na materiały – zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez dostawców.

2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Janusz Schäfer
j.schafer@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – mgr Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl


4) Propozycja ofertowa wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 najpóźniej w dniu 12.11.2010 r. do godz. 10 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Wykonanie systemu kontroli dostępu w WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8”

5) Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

6) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.

7) Termin związania propozycją cenową –30 dni.

8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, faksem lub drogą elektroniczną – nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13
, adres e-mailowy Zamawiającego:
j.schafer@ksiaznica.torun.pl
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl
W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania (treści) informacji bądź dokumentu.

9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Toruń, dnia 05 listopada 2010 r.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-27-2010.pdf

Toruń, dnia 24 listopada 2010 roku

ZAM/3911/27/10


WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na wykonanie systemu kontroli dostępu uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

F.P.H.U. „RADIO SYSTEM"

Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

ul. Chrobrego 117

87-100 TORUŃ

za cenę 7.307,80 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-27-2010.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2010-12-15 13:36:07
Dokument oglądany razy: 3105
Nie podlega Ustawie