A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-15-2011 Przeprowadzenie kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń 04.10.2011r

ZAM/3911/15/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
I. Przeprowadzenie kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego.

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
87 – 100 Toruń
ul. Słowackiego 8

II. Przeprowadzenie kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego

1) Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
87 – 100 Toruń
ul. Szczytna 13

2) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska Filia nr 9
87 – 100 Toruń
ul. Franciszkańska 12


2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. (Art. 62)

3.Termin realizacji: do 31 października 2011 roku

4. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

5. Informacje dodatkowe:

6. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- w kwestiach formalnych – mgr Danetta Ryszkowska od Pn. – Pt. w godz.
od 7:00 do 15:00 tel.: (56) 622 66 42 wew. 124
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl


7. Propozycja cenowa winna być złożona w sekretariacie Zamawiającego ul.
Słowackiego 8, 87-100 Toruń I piętro pokój nr 21, do dnia 12.10.2011 r. do godz. 10 , w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych”.


8. Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania
podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem
terminu jej składania.
9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający będzie się kierował
Kryterium: Cena - 100% (wynagrodzenie ryczałtowe)

10. Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze
oferty.

11. Termin związania propozycja cenową: 30 dni

12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

13. Załączniki: - Wzór propozycji cenowej

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-15-2011.pdf

PROPOZYCJA OFERTOWA


Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba 0ferenta .........................................................................................................................

Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................

e-mail ..........................................................................................................................................

Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz podpisania umowy:

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................


Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie przegladów, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową, ustaloną jako wynagrodzenie ryczałtowe za:
I. Przeprowadzenie kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego.

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
87 – 100 Toruń
ul. Słowackiego 8

• Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
.......................................................................................................................................................

II. Przeprowadzenie kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego


1) Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
87 – 100 Toruń
ul. Szczytna 13

2) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska Filia nr 9
87 – 100 Toruń
ul. Franciszkańska 12

• Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
.......................................................................................................................................................


• Termin wykonania zamówienia

..................................................................................................................................................

• Sposób wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Warunki (termin) płatności .............. dni,

• Termin związania ofertą ....................dni.


Jednocześnie oświadczam, że:

1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,

2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,

3) przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,

4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:

- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Dnia ......................... ................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

-------------------------------------------------------------------
1/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, numer i data wpisu

Toruń 6.10.2011r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu w związku w wpływem zapytań do ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej budynków uprzejmie informuje:


Pytanie:
1. Jakie są powierzchnie użytkowe obiektów?


Odpowiedz:

1)Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
87 – 100 Toruń
ul. Słowackiego 8 - powierzchnia użytkowa – 4.817 m2

2)Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
87 – 100 Toruń
ul. Szczytna 13 - powierzchnia użytkowa – 484,60 m2


3) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska Filia nr 9
87 – 100 Toruń
ul. Franciszkańska 12 - powierzchnia użytkowa – 225 m2


Pytanie
2. Czy w II części zapytania dot. wykonania przeglądu 5-letniego należy również przeprowadzić badania i pomiary elektryczne?


Odpowiedz:
Nie.


Pytanie:
3. Czy oferta ma zawierać jedną cenę dotyczącą całego zapytania czy ma zostać podzielona na 2 części?


Odpowiedz:

Zgodnie z wzorem propozycji cenowej.


Pytanie:
4. Czy należy wykonać również badanie szczelności instalacji gazowej i drożności przewodów kominowych?


Odpowiedz:
Nie.


Pytanie:
5. Proszę o przesłanie załącznika- wzoru propozycji cenowej.


Odpowiedz:
w załączeniu.

Pytanie:
6. Jakie jeszcze ewentualnie dokumenty należy załączyć do oferty (np. uprawnienia, referencje, KRS itp.)?


Odpowiedz:
Zgodnie z wzorem propozycji cenowej.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-15-2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-10-18 19:08:37
Dokument oglądany razy: 2285
Nie podlega Ustawie