A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-01-2012 Dostawa środków czystości.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 16 lutego 2012 roku


ZAM/3911/01/12

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę środków czystości.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia określony został w załączniku do niniejszego zapytania – (przykładowe ilości niezbędne do porównania ofert) .
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne.
5. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
6. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 27.02.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
7. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.


PROPOZYCJA OFERTOWA

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Oferenta .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa środków czystości”, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową:
Cena brutto: ............................... zł, słownie: ................................................................
......................................................................................................................................................
Wysokość udzielonego rabatu: …………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
Termin wykonania zamówienia2/:
dostawy sukcesywne
Warunki (termin) płatności .............. dni,
Termin związania ofertą ....................dni.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.


Dnia .........................

................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-01-2012.zip

Toruń, dnia 29 lutego 2012 roku

ZAM/3911/01/12

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę środków czystości uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

CLEAN WAY
Anna Duszyńska
ul. Chrobrego 117
87-100 TORUŃ

za cenę 7.482,43 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-01-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-03-14 11:54:30
Dokument oglądany razy: 1725
Nie podlega Ustawie