A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-02-2012 Dostawa nowości wydawniczych w ramach realizacji programu „Dyskusyjne Kluby Książki”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 02 marca 2012 roku

ZAM/3911/02/12

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowości wydawniczych w ramach realizacji programu „Dyskusyjne Kluby Książki”. Tytuły poszczególnych nowości wydawniczych określane będą każdorazowo w składanych zapotrzebowaniach.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowości wydawniczych (beletrystyki)
2. Planowana ilość zamówienia - 800 egzemplarzy (+/- 5%)
3. Kompletność – w ramach poszczególnych zamówień konkretnego tytułu musi zostać dostarczonych 11 egzemplarzy.
4. Termin realizacji - 15.12. 2012 r.
5. Dostawy sukcesywne w terminie 3 dni od złożenia zapotrzebowania.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne należy składać do 09.03.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

PROPOZYCJA OFERTOWA

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Oferenta .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawę nowości wydawniczych”, zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową:

Wysokość udzielonego rabatu od ceny detalicznej : …………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
Termin wykonania zamówienia2/:
dostawy sukcesywne
Warunki (termin) płatności .............. dni,
Termin związania ofertą ....................dni.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Dnia .........................

................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-02-2012.pdf

Toruń 12 marca 2012r.

ZAM/3911/02/2012

WG ROZDZIELNIKA

   Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę nowości wydawniczych w ramach realizacji programu "Dyskusyjne Kluby Książki" uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PLATON Sp. z o.o.

il. Kolejowa 19/21

01-217 WARSZAWA

adres do korespondencji

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

z wysokością udzielonego rabatu od ceny detalicznej: 35,5%

Otrzymują:

1. Adresat

2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-02-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-03-14 12:02:30
Dokument oglądany razy: 1638
Nie podlega Ustawie