A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-03-2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 22 marca 2012 roku


ZAM/3911/03/12

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry.


* pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.


* przez „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.


* W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga załączenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym np. ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798.


* Przez „podmiot uprawniony do kontroli jakości” uznaje się zarówno producenta oferowanego produktu równoważnego jak i jednostkę posiadającą akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia.


* Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.


* Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia do którego są przeznaczone.


* W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do:
a) udzielenie Gwarancji na dostarczone tonery i tusze do wyczerpania się środka barwiącego,
b) pokrycia kosztów naprawy lub wymiany drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki, a koszty związane z naprawa ponosi wykonawca.

UWAGA! DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH OZNACZONYYCH JAKO „ORYGINALNY” W ZAŁĄCZNIKU NR 2 MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

* Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych wolnych od wad, kompletnych i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanych, nie noszących śladów otwierania, nie regenerowanych, nie poddawanych procesowo ponownemu napełnieniu, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów materiałów eksploatacyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

* MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ NOWE, POCHODZĄCE OD PRODUCENTA SPRZĘTU, DLA KTÓREGO SĄ PRZEZNACZONE

* Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być
wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być
wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie
refabrykowanymi, a ich zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w postępowaniu fabrycznie nowych, nie regenerowanych towarów równoważnych, których wydajność musi być przebadana zgodnie z normami do mierzenia wydajności tuszy i tonerów zatwierdzonymi przez ISO, które pozwalają porównać towary równoważne w stosunku do towarów oryginalnych na podstawie wyników testów pomiarów wykonanych w laboratoriach spełniających wymogi normy ISO/IEC 17025:2005 i wykonujących badania w zakresie:
- wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną,
- wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną,
- wkładów do drukarek atramentowych - zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną

* W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (nie oryginalnych producenta sprzętu) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty raporty z wyników testów pomiarów wykonanych w laboratoriach spełniających wymogi normy ISO/IEC 17025:2005 i wykonujących badania w zakresie:
- wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną,
- wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych - zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną,
- wkładów do drukarek atramentowych - zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.
3. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
5. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do końca 2012 roku.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 28.03.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-03-2012.pdf

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-03-2012.formularz.zip

Toruń 27.03.2012r.

Zmiana do treści zapytania.

Zamawiający zmienia definicję z:

* pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

na:

* pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladu uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

Toruń 10.04.2012 r.

ZAM/3911/03/2012

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Bilioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PARTNER XXI KLEKS SP.J.

Miweczysława Wójcik, Wiesław Wójcik

ul. Szosa Lubicka 22

87-100 Toruń

za ceną ofertową brutto: 15.502,70 zł

Otrzymują:

1. Adresat

2.bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-03-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-04-10 15:28:39
Dokument oglądany razy: 1774
Nie podlega Ustawie