A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-29-2010 Dostawa wraz z montażem 8 sztuk drzwi .

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wraz z montażem 8 sztuk drzwi do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej - Filii nr 16.


1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa wraz z montażem 8 sztuk drzwi do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej - Filii nr 16.

W zakres prac wchodzą:

- dostawa 8 sztuk drzwi:

1) Czytelnia: drzwi lewe z otwieranym słupkiem (prawym), szerokość 110 cm, wysokość 200 cm

2) Wypożyczalnia dla dzieci: drzwi lewe z otwieranym słupkiem (prawym), szerokość 110 cm, wysokość 200 cm

3) Zaplecze: drzwi lewe jednoskrzydłowe, szerokość 80 cm, wysokość 200 cm

4) Pomieszczenie kierownika: drzwi prawe jednoskrzydłowe, szerokość 80 cm, wysokość 200 cm

5) Toaleta: drzwi lewe jednoskrzydłowe do kabiny, szerokość 60 cm, wysokość 195 cm

6) Toaleta: drzwi lewe jednoskrzydłowe do kabiny, szerokość 60 cm, wysokość 195 cm

7) Toaleta: drzwi lewe jednoskrzydłowe wejściowe do toalety, szerokość 70 cm, wysokość 195 cm

8) Czytelnia dla dorosłych: drzwi lewe z otwieranym słupkiem (prawym), szerokość 110 cm, wysokość 200 cm

- montaż dostarczonych drzwi,

- wykonanie niezbędnej obróbki,

• w podanych wymiarach szerokości i wysokości drzwi mogą wystąpić nieznaczne odchylenia rzędu 1 - 1,5 cm
• w sprawie wykończenia drzwi (ewentualne przeszklenie, kratki w drzwiach łazienkowych) należy skontaktować się z kierownikiem Filii:

Filia nr 16
ul. Konstytucji 3 Maja 10
tel.: (56) 648 70 79
kierownik: mgr Katarzyna KOWALCZYK


2. Termin realizacji (wymagany, pożądany):
14 dni od daty podpisania umowy


3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Informacje dodatkowe:

1) Wymagany okres gwarancji:
- na wykonawstwo - 36 m-cy
- na materiały – zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez dostawców.

2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Janusz Schäfer
j.schafer@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – mgr Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl


4) Propozycja cenowa wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 najpóźniej w dniu 26.11.2010 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Propozycja ofertowa na dostawę wraz z montażem 8 sztuk drzwi do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej - Filii nr 16”.

5) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

6) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.
7) Termin związania propozycją cenową –30 dni.

8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, faksem lub drogą elektroniczną – nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13
, adres e-mailowy Zamawiającego: j.schafer@ksiaznica.torun.pl d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl
W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania (treści) informacji bądź dokumentu.

9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-29-2010.zip

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert.

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2010-12-21 21:33:52
Dokument oglądany razy: 2005
Nie podlega Ustawie