A A A
SmodBIP

ZAM-3910-03-2012 Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń: Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji.
Numer ogłoszenia: 212636 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu , ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6226642, faks 056 6225713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy Nr 00083/11/NInA z dnia 07.12.2011 roku dotycząca finansowania PROGRAMU/PRIORYTETU (Wieloletni Program Rządowy Kultura +/Digitalizacja) ze środków finansowych Programu Wieloletniego Kultura+. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - Przekazanie do eksploatacjiskanera płaskiego A3 książkowegoszczegółowo opisanego w załączniku 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej, CZĘŚĆ II -Stanowisko digitalizacji zbiorów specjalnych szczegółowo opisane w załączniku 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Rozbudowa posiadanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniumobilnego stanowiska do reprodukcji, które pod katem funkcjonalności i parametrów technicznych musi byś kompatybilne z posiadaną infrastrukturą do digitalizacji zbiorów. Poszczególne elementy zestawu muszą tworzyć jednorodne i technicznie spójne stanowisko pracy. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji)w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej. CZĘŚĆ III -Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NASszczegółowo opisana w załączniku 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części III Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) oraz zakupu 4 szt. dysków do serwera NAS w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów oferowanego sprzętu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżelizmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0, 38.65.00.00-6, 38.65.11.10-4, 48.82.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1 dla części I i II zamówienia -Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonałw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostaływykonane należycie)odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw w tych częściach przedmiotu zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadająceswoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznawykonanie min. dwóch dostaw urządzeń reprodukcyjnych 2.2 dla części III zamówienia -Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonałw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw w tej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie min. dwóch dostaw sprzętu komputerowego
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie,
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żejest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
a) dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów, b) opis urządzeń oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu, c) dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem Nr 8 do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5do SIWZ; b) arkusz techniczny - w odniesieniu do poszczególnej części zamówienia zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7A lub 7B lub 7Cdo SIWZ;; c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3) gdy w trakcie realizacji umowy model urządzenia nie będzie dostępny na rynku - pod warunkiem otrzymania pisma od Wykonawcy w tej sprawie oraz zaproponowaniu nowego urządzenia o parametrach nie gorszych oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowania tej zmiany przez Zamawiającego. 4) W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji w takim przypadku zostanie spisany aneks do umowy regulujący wzajemne zobowiązania Stron W wyżej wymienionych przypadkach zostanie spisany protokół i nastapi ewentualna korekta wynagrodzenia po negocjacjach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ksiaznica.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 TORUŃ, sekretariat pok. nr 21 (I piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przekazanie do eksploatacji skanera płaskiego A3 książkowego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przekazanie do eksploatacji skanera płaskiego A3 książkowego szczegółowo opisanego w załączniku 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej,.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. cena rozszerzenia gwarancji (prawo opcji) - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Stanowisko digitalizacji zbiorów specjalnych szczegółowo opisane w załączniku 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa posiadanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniumobilnego stanowiska do reprodukcji, które pod katem funkcjonalności i parametrów technicznych musi byś kompatybilne z posiadaną infrastrukturą do digitalizacji zbiorów. Poszczególne elementy zestawu muszą tworzyć jednorodne i technicznie spójne stanowisko pracy. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji)w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6, 38.65.11.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. rozszerzenia gwarancji (prawo opcji) - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NAS.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przestrzeni dyskowej - macierz dyskowa NAS szczegółowo opisana w załączniku 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części III Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do tej części zamówienia polegające na uprawnieniu zamawiającego do rozszerzenia warunków gwarancyjnych (przedłużenia okresu gwarancji) oraz zakupu 4 szt. dysków do serwera NAS w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-0, 30.23.41.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. cena rozszerzenia gwarancji (prawo opcji) - 10
o 3. cena dodatkowych dysków - 10

Link do dokumentów: ZAM-390-03-2012.zip

Toruń, dnia 29.06.2012 r.


Numer sprawy ZAM/3910/03/2012

ZIBA FOTOTECHNIKA
BARBARA KUŚ
UL. MIEDZYNARODOWA 68
03-922 WARSZAWA


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Reorganizację infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu na „Reorganizację infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji” w części II zamówienia została wybrana niżej wymieniona oferta:


Oferta złożona przez:
ZIBA FOTOTECHNIKA
BARBARA KUŚ
UL. MIEDZYNARODOWA 68
03-922 WARSZAWA

za kwotę brutto: 76.000 zł

Części zamówienia I i III zostały unieważnione, gdyż w tych częściach postępowania nie zostały złożone żadne oferty.

UZASADNIENIE


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.


Ponadto Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 pkt.2 zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

...........................................
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
1. Adresat
2. Bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-3910-03-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-06-29 16:06:07
Dokument oglądany razy: 1635
Podlega Ustawie