W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole

XML

Treść

Kontrole zewnętrzne

 • 2024

1.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Audytu i Kontroli

Zakres kontroli: Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze.

Protokół z kontroli z dnia 15.04.2024r.

2. Państwowa Inspekcja Pracy

Protokół z kontroli z dnia 08.05.2024r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.05.2024r.

 


 

 • 2023

1.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Audytu i Kontroli

Zakres kontroli: Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienie
publiczne, remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenie
w latach 2021-2022

Protokół z kontroli z dnia 14.12.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.01.2024 r.

 


 • 2021

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: wykonywanie zadań służby bhp, przestrzeganie przepisów utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów ppoż. w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa.

Protokół z kontroli.

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019, poz. 2158), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Protokół z kontroli

 • 2020

1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Notatka z kontroli.

2. Archiwum Państwowe w Toruniu

Zakres kontroli: Kontrola ogólna przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej.

Protokół z kontroli z dnia 30 listopada 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2021 r.

Wyjasnienia do wystąpienia pokontrolnego.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: Aktualnośc danych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Protokół z kontroli.


 

 • 2019

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2018-2019.

Protokół z kontroli z dnia 03 lipca 2019 r.

2. ZUS Oddział w Toruniu

Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń spłecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świdaczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół z kontroli z dnia 25 października 2019 r.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.

Protokół z kontroli z dnia 15 października 2019 r.


 

 • 2018

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu z uwzględnieniem kosztów utrzymania filii za lata 2016-2017 oraz ocena realizacji zapisu paragrafu 5 umowy KN-I.502.3.14.2017.

Protokół z kontroli z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2018 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 05 lipca 2018 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: Realizacja form działalności w ramach edukacji kulturalnej w 2017 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 listopada 2018 r.


 • 2017

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę w latach 2015-2016 oraz prawidłowości delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych (delegacji) za w/w lata.

Protokół z kontroli z dnia 22 marca 2017 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakres kontroli: sprawdzenie zasadności skargi zarejestrowanej w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji Urzędu.

Z kontroli sporządzono raport, który nie został przekazany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


 • 2016

1. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania i zabezpieczania, udostępniania oraz brakowania dokumentacji.

Protokół z kontroli z dnia 19 października 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 stycznia 2017 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola umów zleceń zawieranych w latach 2011-2014 z etatowymi pracownikami instytucji.

Kontrola zgodności kwalifikacji osób zatrudnianych w latach 2011-2014 z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych  stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Protokół z kontroli z dnia 29 listopada 2016 r.


 • 2015

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. Prawidłowość gospodarowania funduszem socjalnym.

Protokół z kontroli z dnia 11 maja 2015 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania "Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu".

Protokół z kontroli z dnia 16.06.2015 r.

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu

Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Protokół z kontroli z dnia 18.12.2015 r.


 • 2014

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania "Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu".

Protokół z kontroli z dnia 13 marca 2014 r.

Protokół z kontroli z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Protokół z kontroli z dnia 13 maja 2014 r.

Protokół z kontroli z dnia 7 lipca 2014 r.

Protokół z kontroli z dnia 25 lipca 2014 r.


 • 2013

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Kontrola gospodarki finansowej.

Protokół z kontroli z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych oraz modernizacja magazynu. Prawidłowośc zakupu oraz zaawansowanie prac przy modernizacji magazynu.

Protokół z kontroli z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 

3. ZUS Oddział w Toruniu

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół z kontroli z dnia 30 lipca 2013 r.


 • 2012

1. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zalecenia pokontrolne z dnia 24 stycznia 2013 r.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 5 lutego 2013 r.

2. Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy.

Protokół z kontroli z dnia 20.12.2012 r.


 • 2011 r.

1. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Protokół z kontroli z dnia 31.10.2011 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Współpraca jednostek w realizacji umowy serwisowej z Max Elektronik S.A. w zakresie projektu Infobibnet.

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2011 r.

Wyjaśnienia do protokołu z kontroli.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.

Protokół z kontroli z dnia 29.08.2011 r.


 •  2010 r.

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół z  kontroli z dnia 11 czerwca 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lipca 2010 r.
Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego


 •   2009 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z realizacji zadania "OPTIDON.pl" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008.

Protokół z kontroli z dnia 30 stycznia 2009 r.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola z zakresu przepisów BHP.

Protokół z kontroli z dnia 7 kwietnia 2009 r.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Książnicy Kopernikańskiej.

Protokół z kontroli z dnia 28 maja 2009 r.

4. Archiwum Państwowe w Toruniu

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół z kontroli z dnia 8 grudnia 2009 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 20 stycznia 2010 r.
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 8 lutego 2010 r.


 •  2008 r.

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004-2006.

Protokół z kontroli z dnia 21 stycznia 2008 r.

2. ZUS Oddział w Toruniu

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonywanie rozliczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz dokonywanie rozliczeń.

Protokół z kontroli z dnia 16 kwietnia 2008 r.

3. Państwowa Inspekcja Pracy

Opinia dotycząca odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Nie sporządzono dokumentacji kontroli.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Gospodarka finansowa za lata 2007 - III kwartał 2008 z elementami obejmującymi 2006 r.

Protokół z kontroli z dnia 27 marca 2009 r.
Aneks do protokołu z dnia 28 maja 2009 r.
Protokół z kontroli zamówień publicznych udzielonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Wnioski pokontrolne z dnia 26 maja 2009 r.
Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych z dnia 2 czerwca 2009 r.


 •  2007 r.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na zadanie "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury".

Protokół z kontroli z dnia 23 stycznia 2007 r.

2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR projektu pn. "INFOBIBNET - informacja, biblioteka, sieć".

Informacja pokontrolna z dnia 13 kwietnia 2007 r.

3. Archiwum Państwowe w Toruniu

Lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół lustracji wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 1 października 2007 r.