W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenia o pracy

Lead

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza.

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenia o pracy

XML

Treść

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
ogłasza nabór do Działu Administracyjno-Organizacyjnego na stanowisko specjalista ds. rozliczeń projektów UE

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,ul. Słowackiego 8

Wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa cywilno-prawna)

Zatrudnienie: od zaraz

Zakres podstawowych czynności:

Biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu FEnIKS na zadanie pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”.

W związku z powyższym nawiąże współpracę w zakresie:
1) Zarządzania projektem FEnIKS

2) Koordynacji procesów i procedur w ramach realizacji projektu

3) Realizacji oferty edukacyjno-kulturalnej

4) Koordynacji rozliczeń oraz sprawozdawczości

5) Monitorowania wskaźników


Wymagania obowiązkowe:

Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami UEWymagane dokumenty:

 - CV (z danymi wymaganymi na podstawie art. 221 § 1 KP oraz numerem telefonu kontaktowego),
 - list motywacyjny,
 - kserokopie dodatkowych kwalifikacji,
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

.........................................................
Imię i nazwisko kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, związanych z procesem rekrutacyjnym i w celu jego przeprowadzenia, podanych przeze mnie w udostępnionej przez pracodawcę aplikacji. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę wycofać zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

  

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza


Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, filia

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: w ciągu 14 dni od wyboru kandydata

Wymagania konieczne wobec kandydatów:

1. Swobodne poruszanie się w jednym z wymienionych obszarów:
· nowe media i aplikacje internetowe, np. Instagram, Facebook, Youtube, itp.,
· obsługa tabletów, czytników książek e-book oraz gadżetów elektronicznych,
· stosowanie nowoczesnych technik informatycznych,
· komiks, fantastyka, gaming lub sztuki interaktywne (technologiczne),
· predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i animacyjnej,

2. Wyższe wykształcenie, znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

3. Predyspozycje osobowościowe:
· zaangażowanie w powierzone zadania,
· dyspozycyjność,
· odporność na stres,
· umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe: 

· orientacja w świecie literatury oraz na rynku wydawniczym,
· zainteresowania szeroko pojętą kulturą i sztuką,
· predyspozycje w zakresie komunikacji medialnej,
· doświadczenie w pracy projektowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

· czynny udział w prowadzeniu działalności kulturalnej, animatorskiej, edukacyjnej i informacyjnej,
· rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki,
· uczestniczenie w programach i projektach organizowanych przez WBP-KK w Toruniu
·         praktyczne wykorzystanie swoich umiejętności oraz predyspozycji osobowościowych w celu promowania Biblioteki

Wymagane dokumenty: CV (wraz z telefonicznym numerem kontaktowym), list motywacyjny, kserokopie dyplomów i dodatkowych kwalifikacji.,

Forma i termin składania aplikacji:

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8 do dnia 21 lutego 2024r. do godz. 15:00. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być opatrzone klauzulą: 

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza u Pracodawcy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

a) administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
b) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu, to: adres korespondencyjny Słowackiego 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iodo@ksiaznica.torun.pl, tel. (56) 622 66 40 wew. 140;
c) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
d) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
f)  moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
g) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.


....................................

data i podpis kandydata

 
 Pozostałe informacje:

O terminie, miejscu i wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


ogłasza nabór do Działu Administracyjno-Organizacyjnego na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,ul. Słowackiego 8

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zatrudnienie: od zaraz

Zakres podstawowych czynności:

   - Tworzenie i aktualizacja planu zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
   - Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
   - Dokumentowanie prowadzonych postępowań, w szczególności: prowadzenie korespondencji, współudział w sporządzaniu umów, sporządzanie protokołów z postępowań o udzielanie zamówień publicznych
   - Obsługa platform do procedowania zamówień  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz aktami wewnętrznymi
   - Opiniowanie i rejestrowanie wniosków inicjujących postępowań bez stosowania prawa zamówień publicznych zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi
    - Udział w pracach komisji przetargowych
    - Prowadzenie rejestrów umów do udzielonych zamówień, zleceń
    - Kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem zamówień publicznych
    - Współpraca z komórkami wnioskującymi w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne
    - Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz sprawozdawczości z udzielonych zamówień

Wymagania obowiązkowe:

1)      Wykształcenie wyższe  i minimum 3 letni staż pracy
2)      1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
3)      Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
4)      Dobra obsługa komputera w zakresie MS Office
5)      Posiadanie obywatelstwa polskiego
6)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7)     Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1)      Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
2)      Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie
 

Wymagane dokumenty:

 - CV (z danymi wymaganymi na podstawie art. 221 § 1 KP oraz numerem telefonu kontaktowego),
 - list motywacyjny,
 - kserokopie dodatkowych kwalifikacji,
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

.........................................................
Imię i nazwisko kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, związanych z procesem rekrutacyjnym i w celu jego przeprowadzenia, podanych przeze mnie w udostępnionej przez pracodawcę aplikacji. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę wycofać zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

                                                                                              ........................................

Podpis


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu ul. Słowackiego 8 NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713; e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl.

2.      W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ksiaznica.torun.pl.

3.      Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.      W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

5.      Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

6.      Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

7.      Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

8.      Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9.      Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10.  Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu.

 Forma i termin składania aplikacji:

  - Wymagane dokumenty należy składać  na adres e-mail: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub w  Sekretariacie WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 do dnia 04.03.2024 do godz. 15:00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. zamówień publicznych do Działu Administracyjno-Organizacyjnego”. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje: O terminie i miejscu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.